Co z wyborem wariantu przebiegu drogi ekspresowej S11 w powiecie lublinieckim? Są nowe informacje

Co z wyborem wariantu przebiegu drogi ekspresowej S11 w powiecie lublinieckim? Są nowe informacje

Pierwszy tekst dotyczący planowanej budowy drogi ekspresowej S11 w województwie śląskim, w tym na terenie powiatu lublinieckiego, opublikowaliśmy dokładnie 10 maja 2016 roku. Mniej więcej w tym czasie, w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podjęto decyzję o rozpoczęciu intensywnych prac przygotowawczych do realizacji inwestycji…

W kolejnych latach dominującą kwestią były głównie proponowane warianty przebiegu drogi, nie rzadko burzliwe zebrania z udziałem lokalnych społeczności, przedstawicieli władz, GDDKiA i projektantów, a nawet oddolne akcje, w których mieszkańcy domagali się optymalnych dla siebie rozwiązań.

Od prób nacisku nie stronili również… samorządowcy. Dla przykładu, Rada Gminy Ciasna już 12 czerwca 2019 roku w drodze uchwały opowiedziała się za wyborem łączonych wariantów czerwonego i niebieskiego choć nie konsultowała swego stanowiska ze stroną społeczną. Oficjalne spotkanie z mieszkańcami odbyło się dopiero 21 listopada tego samego roku. Z kolei na początku roku 2021 roku w tutejszych sołectwach zbierano podpisy pod petycją skierowaną do Urzędu Gminy. Sprzeciwiano się innemu wariantowi, zielonemu. Jak udało nam się ustalić, petycję sporządzono w samej siedzibie władz samorządu a zbiórką podpisów zajmowali się sołtysi!

*     *     *

W ostatnich miesiącach temat S11 nieco przycichł, zwłaszcza w obliczu natłoku informacji związanych z pandemią. U schyłku 2021 roku mamy najnowsze wiadomości w tej sprawie.

Najważniejsze pytanie nie może brzmieć inaczej: kiedy dojdzie do wyboru wariantu dla powiatu lublinieckiego?

Jak dowiedział się Lubliniecki.pl – zgodnie z umową zawartą pomiędzy Generalną Dyrekcją a wykonawcą projektu oraz czterema aneksami do umowy, termin wykonania dokumentacji projektowej przypadał na dzień 15.11.2021 roku.

W dniu 15.11.2021 r. wykonawca przedłożył dokumentację projektową jednak po jej weryfikacji stwierdzono braki formalne, w tym brak dokumentacji hydrogeologicznej dla odcinka nr 1, a więc odcinka od granicy województwa opolskiego/śląskiego do obwodnicy Tarnowskich Gór.

Do dokumentacji zgłoszono również uwagi odnoszące się do poszczególnych tomów opracowania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała również, iż dopiero kompletne opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) będzie zatwierdzane przez powołany Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) oraz powołaną Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy udziale Centrali GDDKiA w Warszawie.

Obecnie, biorąc pod uwagę powyższe okoliczności zakłada się, że przedmiotowe posiedzenia zatwierdzające wariant drogi S11 odbędą się w I / II kwartale 2022 roku – informuje GDDKiA.

*     *     *

O problemach z ostatecznym nakreśleniem wariantów przebiegu S11 informowaliśmy już w listopadzie 2020 roku, kiedy prace nad projektem wymagały pierwszych korekt – Zmiany wynikają z uwzględnionych wniosków społecznych po przeprowadzonych konsultacjach oraz z obserwacji przyrodniczych – informował katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wygląda więc na to, że już ten etap przygotowań opóźni się co najmniej o rok.

Kolejne etapy przygotowania i realizacji inwestycji uzależnione będą od terminu uzyskania ostatecznej decyzji środowiskowej. I tak:

  • IV kwartał 2022 r. – planowany termin uzyskania decyzji środowiskowej DŚU;
  • I kwartał 2023 r. – planowany termin uzyskania ostateczności DŚU;
  • IV kwartał 2024 r – planowany termin wykonania Koncepcji Programowej;
  • I kwartał 2027 r. – planowany termin wykonania Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
  • II kwartał 2029 r. – planowany termin zakończenia robót budowlanych.

Zdjęcie: gov.pl

  1. przebieg po stronie wschodniej miasta rozwiązałby sprawę brakującej części obwodnicy, wpisać taki przebieg s11 w program 100 obwodnic

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.