Czy mieszkańcy Lublińca będą mogli składać swoje projekty uchwał? Oby nie było tak jak w przypadku Powiatu…

Czy mieszkańcy Lublińca będą mogli składać swoje projekty uchwał? Oby nie było tak jak w przypadku Powiatu…

W środę 21 października na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Lublińcu opublikowano komunikat o rozpoczętych konsultacjach w sprawie Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej.

OIU uprawnia mieszkańców gminy do przedkładania władzy samorządowej autorskich projektów uchwał. Oparta jest jednak na ścisłych zasadach, z którymi teraz mogą zapoznać się mieszkańcy Lublińca i do 28 października kierować swoje uwagi odnoszące się do treści projektu. Następnie projekt trafi pod głosowanie Rady Miejskiej.

Z dokumentacji opublikowanej na stronie lublinieckiego magistratu wynika m.in., że niezbędnym elementem OIU będzie założenie Komitetu Obywatelskiego, utworzonego przez grupę co najmniej 10 mieszkańców. Komitet może promować projekt uchwały w każdy prawnie dopuszczalny sposób – w szczególności zbierając podpisy mieszkańców popierających inicjatywę.

Sam projekt, przygotowany i wniesiony do Rady Miejskiej w formie pisemnej oraz elektronicznej, umożliwiającej dalszą edycję, powinien zawierać: tytuł, podstawę prawną, treść uchwały, termin wejścia w życie uchwały i ewentualnie czas jej obowiązywania, sposób ogłoszenia (o ile uchwała podlega ogłoszeniu), uzasadnienie wyjaśniające potrzebę i cel podjęcia uchwały w odniesieniu do obowiązującego stanu prawnego i stanu faktycznego w zakresie obejmującym przedmiot uchwały, a także motywy proponowanego w projekcie rozwiązania, a także podpisy członków Komitetu albo jego pełnomocnika lub pełnomocników.

Do projektu uchwały dołącza się również listę z podpisami mieszkańców popierających przedkładany projekt. Następnie podlega on niezwłocznemu ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

Termin przeprowadzenia konsultacji potrwa od 21 października 2020 r. do 28 października 2020 roku.


Kuriozalne procedury w Starostwie Powiatowym!

W marcu 2019 roku próbę wdrożenia Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej podjął powiat lubliniecki. Swoje zastrzeżenia do projektu wyrazili radni klubu Prawo i Sprawiedliwość oraz mieszkańcy, którzy kontaktowali się z naszą redakcją. Dlaczego?

Pierwszy problem stanowiła promocja OIU, która, w uznaniu autorów projektu uchwały, miała spoczywać na komitecie… nadzorującym procedurę a nie na komitecie założonym przez społeczność. Kolejne uwagi po stronie opozycji wzbudził inny punktu projektu, wedle którego wnioskujący mieszkańcy muszą pokryć 40% kosztów zgłoszonego przez siebie zadania, w ramach wkładu własnego!

Ostatecznie projekt został przyjęty przez radę, jednak nietknięte zapisy nie znalazły akceptacji Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który 26 kwietnia 2019 stwierdził nieważność uchwały. Zastrzeżenia Wojewody dotyczyły właśnie wspomnianych zasad promocji i 40% wkładu finansowego po stronie wnioskujących.

– Projekt Uchwały trafi do powtórnej analizy – uspokajał w ubiegłorocznej rozmowie z Lublinieckim.pl Przewodniczący Rady Powiatu, Krzysztof Olczyk – Obiektywnie muszę przyznać, że nie był on do końca dopracowany. Projekt nie przeszedł wcześniej przez Komisję Uchwałodawczo-Legislacyjną, Zarząd Powiatu i pozostałe komisje – mówił Krzysztof Olczyk, zapowiadając, że Rada Powiatu powróci dalszego procedowania uchwały w trakcie najbliższej Sesji.

Powrót ten polegał jednak tym, że 12 czerwca 2019 radni otrzymali kolejny Projekt Uchwały w sprawie… złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję Wojewody Śląskiego! Odrzucono przy tym wniosek radnych PiS o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Opozycja podtrzymywała swoje wcześniejsze zastrzeżenia, uznane dodatkowo przez Wojewodę i domagała się poprawek w kontrowersyjnym projekcie.

Przegłosowanie skargi na decyzję Wojewody poparli jednak radni większościowej koalicji KWW Ziemia Lubliniecka, Wspólnota Ziemi Lublinieckiej oraz Porozumienie Samorządowe Ziemi Lublinieckiej: Joachim Smyła, Krzysztof OlczykJarosław KacorzykBłażej NiedźwiedźRufin MajchrzykGrzegorz DylaKrzysztof StrzodaLeszek MatyjaRenata PyrekLidia Mnich-KościelnaAnita Naczyńska i Alojzy Cichowski. Samorządowcy z Prawa i Sprawiedliwości: Andrzej DomagałaRafał Ochman, Julian WernerJerzy Orszulak i Dawid Smol, wstrzymali się od głosu lub zagłosowali przeciw.

– Musi być wkład własny. Chodzi o realistyczne wykonanie danej inicjatywy. Jeśli ktoś jest przygotowany i wnosi wkład własny, my się do tego odniesiemy. To nie może być koncert życzeń – argumentował wówczas Starosta Lubliniecki Joachim Smyła.

Dziś wiemy już, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił skargę Starostwa Powiatowego w Lublińcu. W reakcji powiat… zaskarżył wyrok WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. O ostatecznym rozstrzygnięciu tej sprawy w NSA [sygn. akt II OSK 539/20], poinformujemy w kolejnych tekstach.

Zapisu dotyczącego wkładu własnego wnoszonego przez mieszkańców w ramach OIU nie odnajdujemy w projekcie opublikowanym w środę przez Urząd Miejski. Szczegółowe informacje oraz zasady Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w Lublińcu znajdziecie: TUTAJ [za: lubliniec.eu]

  1. Jaki wkład własny? Jakiego zadania? W przygotowanie uchwały? Czy radni są w ogóle przytomni? Mają elementarne pojęcie o tym, że inicjatywa uchwałodawcza nie ma nic wspólnego z inicjatywą lokalną? Takimi dyskusjami i projektami radni powiatowi ośmieszają się jedynie i zniechęcają mieszkańców do jakichkolwiek działań.

    Odpowiedz
  2. Pomysłodawcą wymogu 40% wkładu własnego nałożonego na mieszkańców popierających obywatelski projekt uchwały na realizację przewidzianego z niej zadania (jak wynika z archiwum transmisji) był wicestarosta Tadeusz Konina.
    17.11.2020 na posiedzeniu niejawnym NSA jako ostateczna instancja rozstrzygnie skargę kasacyjną Powiatu Lublinieckiego.
    A podczas kolejnej kampanii samorządowej w 2023 ci sami radni Rady Powiatu, którzy uchwalili tę uchwałę (którą unieważnił Wojewoda, podtrzymał WSA w Gliwicach i zapewne zaorze NSA) będą się prezentować jako samorządowcy blisko mieszkańców jako tzw. Wspólnota i Porozumienie …

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.