Czy wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich mogą brać udział w gminnych konkursach ofert?

Czy wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich mogą brać udział w gminnych konkursach ofert?

Listopadowa Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich pobudziła mieszkanki wsi do powoływania nowych Kół w swoich sołectwach. Zachętą do kontynuacji bogatych tradycji KGW, sięgających do 1877 roku, są dzisiaj szerokie możliwości związane z dofinansowaniami na realizację zadań, jakie wyznaczą sobie członkinie organizacji. Jak wyglądają możliwości dofinansowań dla KGW w świetle dotychczasowych i nowych przepisów?

Koła Gospodyń Wiejskich działające podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 roku o Społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach, są w pełni uprawnione do udziału w gminnym, otwartym konkursie ofert, gdyż spełniają kryteria organizacji pozarządowej – m.in. nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Z kolei Koła Gospodyń Wiejskich, które powołano na mocy najnowszej Ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku, również mogą ubiegać się o dofinansowanie, o ile w Statutach tych Kół również spełnione będzie kryterium nie działania w celu osiągnięcia zysku! To bardzo ważny element w procesie ubiegania się o dofinansowanie.

KGW powstałe na mocy tej Ustawy uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodnie z art. 23, Koło Gospodyń Wiejskich może otrzymywać dotacje celowe na realizację zadań statutowych.

Załączony do listopadowej Ustawy, przykładowy statut KGW, wskazuje:

§ 4. 1. Koło realizuje swoje cele ze środków pochodzących ze składek członkowskich, dotacji z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku koła oraz z ofiarności publicznej.
2. Koło może prowadzić działalność zarobkową i uzyskiwać przychody z tytułu:
1) sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, lub żywności regionalnej;
2) sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych;
3) tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania tworzonych na tych rachunkach.
§ 15. 1. Zysk netto z działalności zarobkowej Koła może zostać przeznaczony:
1) na cele statutowe Koła;
2) na tworzenie kapitałów własnych Koła.
2. Strata netto może zostać pokryta z kapitałów własnych Koła.

Jeśli zatem KGW zmodyfikuje nieco zapisy statutu, w taki sposób, że wypracowany zysk z działalności zarobkowej będzie przeznaczony w całości (wyłącznie) na cele statutowe, to spełniony będzie warunek wskazany w art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Ustawy o Finansach Publicznych – będzie oznaczało to możliwość uczestnictwa tych KGW w otwartym konkursie ofert czy trybie uproszczonym (np. małe granty w Starostwie Powiatowym).

W statucie KGW musiałaby być dokonana (zgodnie z przepisami Ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich) zmiana par. 15, który powinien brzmieć:

§ 15.
1. Zysk netto z działalności zarobkowej Koła może zostać przeznaczony wyłącznie na cele statutowe Koła;
2. Strata netto może zostać pokryta z kapitałów własnych Koła.

Info na podstawie / za zgodą: Wydział ds. Kultury i Promocji, Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Zdjęcie: Wikipedia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.