Decyzje związane z modernizacją zakładu Krynicki Recykling w Lublińcu uchylone. Spółka skomentowała sprawę i zaskarżyła orzeczenie WSA

Decyzje związane z modernizacją zakładu Krynicki Recykling w Lublińcu uchylone. Spółka skomentowała sprawę i zaskarżyła orzeczenie WSA

Publikujemy komentarz firmy Krynicki Recykling do artykułu „Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzje SKO oraz Burmistrza Lublińca związane z modernizacją zakładu Krynicki – komentarz firmy Elhand”, opublikowanego na łamach portalu Lubliniecki.pl w dniu 22 czerwca br.

“Przywołane w publikacji orzeczenie wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach nie jest prawomocne. Krynicki Recykling SA nie zgadza się z tym rozstrzygnięciem i zaskarżył je do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Co do sprawy, która toczy się przed gliwickim WSA, to nie dotyczy ona wpływu zakładu w Lublińcu wywieranego na najbliższe sąsiedztwo, a jedynie kwestii jego planowanej modernizacji.

Przedsięwzięcie to – w tym samym postępowaniu – zostało pozytywnie ocenione przez organy administracji. Ocenę tę wydano po przeprowadzeniu szczegółowych analiz, konsultacji oraz uwzględnieniu uwag mieszkańców, właścicieli sąsiednich gruntów i organizacji społecznych.

Wydano i utrzymano w mocy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach modernizacji, określając w niej szczegółowo wymogi, jakie musi spełnić Krynicki Recykling w zakresie ochrony środowiska.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, uchylając te decyzje nie stwierdził, że istnieje jakikolwiek negatywny wpływ zakładu na środowisko. W ocenie WSA nie zostały w wystarczającym zakresie dochowane wymogi czysto proceduralne postępowania. Konkretniej – uznał, że organy powinny bardziej szczegółowo wyjaśnić kwestie podniesione w opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu.

Krynicki Recykling zaskarżył wyrok WSA, wykazując, że w ramach postępowania organy zbadały te kwestie i uwzględniły w pełni uwagi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu, który na realizację przedsięwzięcia wyraził zgodę, czego błędnie nie dostrzegł WSA.

Krynicki Recykling podkreśla, że działalność Zakładu w Lublińcu nie wywiera żadnego negatywnego wpływu na środowisko, życie i zdrowie ludzi, co zostało już wielokrotnie potwierdzone przez odpowiednie organy (m.in. w badaniach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach prowadzonych łącznie przez 2 lata w okresie 16 lutego 2017 – 15 lutego 2018 oraz w okresie od 21 grudnia 2018 roku do 19 grudnia 2019 roku). Badania potwierdziły, że zakład w Lublińcu spełnia wszelkie normy jakości powietrza i nie oddziałuje negatywnie na środowisko. Ten sam fakt został również wykazany w raporcie oddziaływania na środowisko, który został sporządzony zgodnie z wytycznymi Burmistrza Miasta Lubliniec, WIOŚ oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu. Wszystkie te organy państwowe pozytywnie zaopiniowały projekt modernizacji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zupełnie pominął badania przeprowadzone przez WIOŚ, nie zweryfikował treści raportu oddziaływania na środowisko, jak również nie uwzględnił stanowiska tych organów, które wyraziły zgodę na modernizację zakładu w Lublińcu.

Krynicki Recykling posiada wszelkie pozwolenia, które umożliwiają mu prowadzenia działalności w zakresie uzdatniania stłuczki szklanej w tym:

  • pozwolenie na przetworzenie i wytwarzanie odpadów;
  • pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do atmosfery;
  • pozwolenie na użytkowanie budynków położonych przy ul. Klonowej w Lublińcu.

Działalność firmy Krynicki Recykling stanowi istotny element realizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które narzucają systematyczny wzrost stopnia recyklingu odpadów w najbliższych latach, a obowiązkiem zapewnienia odpowiedniego stopnia recyklingu obciążają gminy. Modernizacja Zakładu w Lublińcu stanowi odpowiedź na te wyzwania i umożliwi okolicznym gminom realizację nałożonych na nie obowiązków. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach pominął również ten aspekt sprawy.

Komentowany artykuł [komunikat prasowy prokurenta firmy Elhand – przyp. red.] jest nierzetelny, ponieważ zawiera wybiórcze elementy Wyroku WSA, sprawiając, że zmanipulowany został przekaz do opinii publicznej. W ramach wspomnianego postępowania przed Burmistrzem Miasta Lubliniec, które trwało ponad 18 miesięcy, został przygotowany obszerny i wyczerpujący raport oddziaływania inwestycji na środowisko. Wszystkie uwagi mieszkańców, właścicieli sąsiednich terenów, organizacji społecznych zostały wzięte pod uwagę.

Zakład prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi go limitami przetwarzania odpadów, toteż żadne zwiększenie wydajności instalacji nie nastąpiło. Budynki są użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz poddawane okresowym kontrolom, toteż nie istnieją żadne podstawy do wstrzymanie ich użytkowania.

Odrębnym aspektem sprawy, który również został pominięty przez WSA w Gliwicach jest blokowanie przez okolicznych mieszkańców i lokalną administrację, inwestycji, które odpowiadają na postulaty tychże mieszkańców oraz właścicieli gruntów sąsiednich. Krynicki Recykling nie ma więc w efekcie możliwości zrealizowania inwestycji, których wprowadzenia żądają sami mieszkańcy takich jak np. zadaszanie hali załadunkowej przeznaczonej na uzdatnioną stłuczkę szklaną”.

[W całości] Kamil Zahorski radca prawny

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzje SKO oraz Burmistrza Lublińca związane z modernizacją zakładu Krynicki – komentarz firmy Elhand

Starosta oraz Burmistrz Lublińca komentują uchylenie decyzji związanych z modernizacją zakładu Krynicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.