Dobra informacja dla Sołtysów i Rad Sołeckich!

Dobra informacja dla Sołtysów i Rad Sołeckich!

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogą ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin, w zakresie przedsięwzięć polegających na: działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców; działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; zagospodarowaniu miejsc publicznych w gminie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców oraz na tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.

Nabór wniosków o pomoc finansową w ramach Marszałkowskiego Konkursu Sołeckiego będzie trwał 30 dni od dnia ogłoszenia informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego tj. do dnia 10 kwietnia 2019 roku. O zachowaniu terminu będzie decydować data złożenia lub wpływu wniosku o pomoc wyłącznie w formie papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Zasady oraz wniosek o pomoc finansową dotyczący udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w Konkursie „Marszałkowski Konkurs Sołecki” w 2019 roku znajdują się TUTAJ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.