Drżyjcie mieszkańcy Kośmidrów! Ta droga zamieni się w piekło!

Drżyjcie mieszkańcy Kośmidrów! Ta droga zamieni się w piekło!

Lubliniecki.pl dotarł do informacji, która z pewnością nie spodoba się mieszkańcom sołectwa Kośmidry w Gminie Pawonków. Tutejsza społeczność od lat boryka się ze zniszczoną i niebezpieczną ulicą Lubliniecką, stanowiącą główny szlak komunikacyjny w centrum wsi. Właściciel drogi – Starostwo Powiatowe w Lublińcu, zamierza przekazać odcinek pod administrację Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Dla mieszkańców może oznaczać to jeszcze większe kłopoty!

O fatalnej sytuacji na drodze 2322 S informowaliśmy we wrześniu ubiegłego roku. Nie dość, że odcinek wymaga pilnej modernizacji, to stanowi jeszcze doskonały skrót dla kierowców samochodów ciężarowych, poruszających się z okolic Lublińca w rejon Zawadzkiego i Strzelec Opolskich. Kierowcy TIR’ów ignorują całkowity zakaz wjazdu samochodów o łącznej masie powyżej 10 ton. Po wspólnej interwencji Lublinieckiego.pl oraz Marka Jarkiewicza, Prezesa Stowarzyszenia Wsi Kośmidry, na początku października 2018 roku policja wyegzekwowała mandaty po skontrolowaniu kilku ciężarówek zatrzymanych na ulicy Lublinieckiej. Mieszkańcy informują jednak o kolejnych przypadkach, w których łamane są przepisy dotyczące ograniczenia tonażu.

Dramatyczną sytuację, wynikającą ze skandalicznego zachowania TIR’owców, pogłębia fatalny stan chodnika wytyczonego wzdłuż ulicy Lublinieckiej. Na niektórych fragmentach nie ma go wcale – ludzie poruszają się poboczem, a tam gdzie chodnik istnieje… jego jakość woła o pomstę do nieba. Nie brakuje problemów z nawierzchnią samej drogi oraz z oświetleniem jej fragmentów. Obawy mieszkańców pogłębia fakt, że drogą 2322 S poruszają się dzieci i osoby starsze, kierujące się do najważniejszych placówek publicznych i sklepów zlokalizowanych właśnie wzdłuż odcinka.

Już w listopadzie 2015 roku przedstawiciele Kośmidrów wystosowali w tej sprawie petycję do Starosty Powiatu Lublinieckiego, Joachima Smyły – Brak w pełni utwardzonego chodnika jest obecnie jednym z głównych problemów stanowiących dużą uciążliwość dla mieszkańców – czytamy w treści petycji. W odpowiedzi wystosowanej w dniu 9 lutego 2016 roku przez ówczesnego Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa, Leszka Ligowskiego, wskazano, że środki zarezerwowane na przebudowę drogi, wraz z chodnikami i kanalizacją, przekierowano na… inne, pilne zadania!

Z początkiem nowej kadencji Rady Powiatu Lublinieckiego odbyło się trójstronne spotkanie prezesa Jarkiewicza, Wójta Gminy Pawonków, Joanny Wons – Klety oraz Radnego Powiatu Lublinieckiego, Juliana Wernera w sprawie omówienia sytuacji i podjęcia działań dotyczących pilnej naprawy drogi 2322 S w Kośmidrach. W związku z tym, 30 stycznia tego roku, w trakcie Sesji Rady Powiatu, radny Werner złożył na ręce Starosty Joachima Smyły stosowną Interpelację, podpisaną przez uczestników spotkania oraz Pawła Dernera, Sołtysa Kośmidrów.

W pisemnej odpowiedzi na Interpelację Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu w Lublińcu złoży wniosek do Sejmiku Województwa Śląskiego o zaliczenie odcinka do rangi drogi wojewódzkiej, z jednoczesnym pozbawieniem go kategorii drogi powiatowej – Droga spełnia ustawowe wymogi stanowiąc dogodne połączenie pomiędzy miastami Lubliniec i Zawadzkie oraz docelowo Strzelce Opolskie, a równocześnie, w niedalekiej perspektywie będzie ona zlokalizowana w najbliższym sąsiedztwie, będącej w fazie projektowania, drogi ekspresowej S11 – argumentował Starosta.

W obliczu nowych planów Zarządu Powiatu Lublinieckiego radny Julian Werner skierował wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, przekazany później do wiadomości redakcji Lublinieckiego.pl – Czy w razie ewentualnej zmiany kategorii z drogi powiatowej na drogę wojewódzką, może dość do jednoczesnej zmiany w organizacji ruchu drogowego, polegającej na likwidacji ograniczenia tonażu dla pojazdów ciężarowych, ustalonych obecnie na 10 ton masy całkowitej i złagodzeniu tego ograniczenia? – pytał w treści pisma. Podobne zastrzeżenie radny wyraził jeszcze w trakcie Sesji Rady Powiatu w dniu 30 stycznia.

Udało nam się dotrzeć do odpowiedzi sporządzonej przez Zbigniewa Tobora, Dyrektora ZDW w Katowicach – Drogi wojewódzkie, z mocy prawa, powinny zapewnić możliwość korzystania z nich przez wszystkie typy pojazdów. Ewentualne ograniczenia dla wybranych użytkowników mogą być wprowadzane jedynie w związku ze złym stanem technicznym dróg wojewódzkich, zagrażającym bezpieczeństwu osób lub mienia – pisze Zbigniew Tobor – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, przebudowując drogi wojewódzkie dostosowuje ich konstrukcje do nacisków POJEDYNCZEJ OSI 11,5 TONY, co wynika z załącznika XII do traktatu akcesyjnego jaki Polski przyjęła wstępując do Unii Europejskiej – zaznacza Tobor.

Jednocześnie Zarząd Dróg Wojewódzkich nie podziela opinii Starosty, dotyczącej przyszłej funkcji drogi powiatowej 2322 S – Według dyrektora Tobora – Zgodnie z definicją, drogi powiatowe to drogi stanowiące połączenie miast będących siedzibami powiatów, z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Drogi Wojewódzkie wraz z drogami krajowymi stanowią podstawowy układ komunikacyjny dla województwa – czytamy w uzasadnieniu.

Stanowisko Zarządu Dróg Wojewódzkich jednoznacznie wskazuje, że w przypadku przejęcia ulicy Lublinieckiej w Kośmidrach i remontu tego odcinka, mieszkańcy będą borykać się ze wzmożonym ruchem pojazdów ciężarowych o masie nawet 11,5 ton na jedną oś! Z kolei zaniechanie jakiejkolwiek modernizacji sprawi, że społeczność sołectwa nadal będzie skazana na przemieszczanie się po zdewastowanym asfalcie – bez chodnika zapewniającego bezpieczeństwo pieszych i oświetlenia. W trakcie najbliższej Sesji Rady Powiatu, radni Prawa i Sprawiedliwości zamierzają powiadomić Zarząd Powiatu o konsekwencjach wynikających z potencjalnej zmiany kategorii drogi powiatowej 2322 S.

  1. Ludzie, zmiana kategorii drogi na wojewódzką tym bardziej nie sprawi że ta droga zostanie wyremontowana a będzie jeszcze gorzej. Zarząd Dróg Wojewódzkich ma inne pilniejsze drogi do wyremontowania które czekają na to od x lat, a nikt nie będzie się przejmował drogą w tak małej miejscowości w skali województwa, która stricte nie ma znaczącej wagi dla województwa.

    Poza tym widzę że autor wprowadza ludzi w błąd i manipuluje faktami, m.in. w zdaniu:
    “Stanowisko Zarządu Dróg Wojewódzkich jednoznacznie wskazuje, że w przypadku przejęcia ulicy Lublinieckiej w Kośmidrach i remontu tego odcinka, mieszkańcy będą borykać się ze wzmożonym ruchem pojazdów ciężarowych o masie nawet 11,5 ton na jedną oś!”
    Drogi autorze, proszę się dokształcić i poczytać o zasadach projekowania konstrukcji nawierzchni lub nie wprowadzać niepotrzebnego chaosu nieprawdziwymi stwierdzeniami – bo mam wrażenie że wiem kto jest autorem tego tekstu 🙂

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.