Gmina Kochanowice: Trwają konsultacje społeczne dotyczące “Programu ochrony środowiska na lata 2022 – 2026”

Gmina Kochanowice: Trwają konsultacje społeczne dotyczące “Programu ochrony środowiska na lata 2022 – 2026”

Wójt Gminy Kochanowice podał do publicznej wiadomości informację o konsultacjach projektu “Programu ochrony środowiska dla Gminy Kochanowice na lata 2022 – 2026 z perspektywą do roku 2030”. Konsultacje, w których mogą wziąć udział mieszkańcy gminy, trwać będą do 17 grudnia 2021 r.

Jak czytamy we wstępie do projektu: “Celem Programu jest dążenie do poprawy stanu środowiska w gminie poprzez ograniczenie negatywnego wpływu źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie jego zasobami. Realizacja celów będzie możliwa dzięki zapewnieniu sprawnego i uporządkowanego systemu wykorzystania środków finansowych na opisane działania”.

Przyjęcie Programu będzie miało wpływ na zmianę złych nawyków i przyzwyczajeń oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, a tym samym przyczyni się do poprawy stanu jakości środowiska oraz warunków życia mieszkańców gminy.

Program odnosi się kompleksowo do zagadnień ochrony środowiska i koordynuje działania w tym zakresie. Zawiera priorytety ekologiczne, rodzaj działań proekologicznych, proponując środki i mechanizmy ich rozwiązania w określonym czasie, środki i mechanizmy niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Link do proponowanego opracowania dostępny jest: TUTAJ

ZOBACZ RÓWNIEŻ “Konsultacje projektu aktualizacji “Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kochanowice”: TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.