KOKOTEK: Władze Lublińca ugięły się pod presją aktywistów! Uchwała powstrzyma dalszą wycinkę drzew na wydmach

KOKOTEK: Władze Lublińca ugięły się pod presją aktywistów! Uchwała powstrzyma dalszą wycinkę drzew na wydmach

W trakcie poniedziałkowej Sesji Rady Miejskiej w Lublińcu, samorządowcy jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego “Wydmy Kokotek” na obszarze o powierzchni ponad 30 tysięcy hektarów – Naszym oczekiwaniom i postulatom stanie się zadość. Zwycięstwo! – w taki sposób, za pośrednictwem profilu “Nasz Kokotek” w portalu Facebook, do wprowadzonych zmian odniosła się grupa mieszkańców czyniących starania o wyodrębnienie użytku. 

Jak poinformowali aktywiści – Ta ciekawostka geomorfologiczna Kokotka i całego miasta, będzie wreszcie prawnie chroniona i ustrzeże się przed dalszą, tak totalną wycinką i dewastacją spójności krajobrazowej. Wprawdzie 4 ha zdrowego lasu już zostały wycięte i szkoda się zadziała, choć przecież można było tego uniknąć, bo apel o utworzenie użytku wybrzmiał już 2019 r., ale teraz zostanie podjęta właściwa dla środowiska decyzja. Chrońmy to , co jest dla nas wszystkich cenne i wartościowe. Nie wolno być obojętnym. Nasz głos jest ważny. A przyroda, która nas otacza, to wspólne dobro i mamy do niego, jako społeczeństwo największe prawo – przekonują autorzy wpisu.

Przypomnijmy, że 27 maja tego roku Rada przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego “Kompleks stawowy Kokotek I i II”. Podobnie jak wydmy – Tereny obejmujące “Kompleks stawowy Kokotek I i II” posiadają znaczące walory przyrodnicze, krajobrazowe i estetyczne. Na obszarze tym można spotkać gatunki fauny i flory objęte ochroną ścisłą. Zgodnie z art. 44 ust.1 ww. ustawy ustanowienie użytku ekologicznego następuje w drodze uchwały rady gminy – wskazywano w treści Projektu Uchwały.

W tym przypadku aktywiści również nie kryli zadowolenia… choć w korespondencji z naszą redakcją zauważyli, że pomimo wyodrębnienia “Kompleksu”, na tym obszarze wytyczono fragment trasy tegorocznego “Biegu Katorżnika”. Wymienili nazwiska radnych, który najpierw przyjęli uchwałę dotyczącą wyznaczenia użytku, a potem sami uczestniczyli w sportowym wydarzeniu. Tym tematem zajmuje się już Lubliniecki.pl

Kolejny projekt przyjęty w poniedziałek zawiera zakaz:

 • niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
 • wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
  z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub
  naprawą urządzeń wodnych;
 • uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
 • dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej
  gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
 • wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
 • zmiany sposobu użytkowania ziemi;
 • umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych, oraz tarlisk
  i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych
  z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
 • umieszczania tablic reklamowych.

Uchwała wejdzie w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.