Lubliniec: Na Wiejskiej wybijają ścieki. Burmistrz odniósł się do sprawy.

Lubliniec: Na Wiejskiej wybijają ścieki. Burmistrz odniósł się do sprawy.

Powracamy do problemu, z którym od lat borykają się właściciele kilku posesji zlokalizowanych w rejonie ulicy Wiejskiej w Lublińcu. Jak twierdzą mieszkańcy – w trakcie wzmożonych opadów deszczu, zanieczyszczenia odprowadzane w kanalizacji sanitarnej wybijają w domach i na podwórzach. Opinie w tej sprawie są podzielone – kłopoty mogą wynikać z niedociągnięć w infrastrukturze sieci lub z nielegalnego odprowadzania wody opadowej po stronie przyległej Gminy Kochanowice, włączonej do systemu obejmującego ul. Wiejską w Lublińcu. Do nieprawidłowości odniósł się Burmistrz Lublińca, Edward Maniura.

Nieznośnym problemem dotykającym właścicieli tutejszych posesji, na przełomie listopada i grudnia zainteresował się Radny Miejski, Łukasz Mikulski. W działania na rzecz poprawy sytuacji włączył się również Radny Powiatu Lublinieckiego, Julian Werner oraz Ryszard Nikodem – mieszkaniec feralnego odcinka. 14 grudnia wszystkie strony uczestniczyły w spotkaniu z Dyrekcją Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu, uzyskując w ten sposób stanowisko zarządcy sieci. W międzyczasie, aby skompletować niezbędne informacje, Radny Mikulski wystąpił również z interpelacją do Burmistrza Lublińca, Edwarda ManiuryCzy panu Burmistrzowi znana jest ta sprawa, a jeżeli tak to od kiedy? Jakie kroki zostały podjęte celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji? Czy zaburzenia w funkcjonowaniu systemu kanalizacji ściekowej mogą mieć związek nieprawidłowościami po stronie Gminy Kochanowice? Jeśli tak, to zwracam się z wnioskiem podjęcie rozmów z Wójtem tej gminy – czytamy w treści pisma. Z podobnymi pytaniami do Burmistrza Maniury zwrócił się również Lubliniecki.pl

Temat podtapiania nieruchomości na sięgaczu ulicy Wiejskiej pojawił się po powodzi w roku 2010. W tej sprawie przeprowadzone zostały wizje w terenie z udziałem pracowników kompetentnych organów, takich jak Starostwo Powiatowe w Lublińcu, Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Lublińcu oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublińcu – odpowiada Burmistrz – ZGK w Lublińcu podjął działania w celu zminimalizowania zagrożenia przed wodami przypadkowymi. Zainstalowano zawór zwrotny, wykonano próg ograniczający przed zbyt dużym napływem wód, a także wyposażono pobliską przepompownię w pompy o zwiększonej wydajności. Właścicieli posesji poinformowano również o konieczności podniesienia włazów studzienek w celu ograniczenia napływu wód opadowych – wymienia Edward Maniura. Co istotne – jak informuje Burmistrz, od 2012 roku dyżurni ZGK Lubliniec nie przyjęli żadnego zgłoszenia z ulicy Wiejskiej – Podjęcie jakichkolwiek działań uzależnione jest od wskazania kiedy i gdzie od 2012 roku wystąpiły nieprawidłowości. Wówczas będzie można ponownie wystąpić do właściwych organów, a także do Wójta Gminy Kochanowice o przeprowadzenie wizji i ustalenie prawidłowości odprowadzania wód opadowych – sugeruje Burmistrz Edward Maniura.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.