Lublinieccy radni zagłosują nad petycją w sprawie Użytku Ekologicznego w dzielnicy Kokotek… o dwa lata za późno?

Lublinieccy radni zagłosują nad petycją w sprawie Użytku Ekologicznego w dzielnicy Kokotek… o dwa lata za późno?

W najbliższy wtorek, 27 kwietnia, w trakcie Sesji Rady Miejskiej, samorządowcy pochylą się nad uchwałą w sprawie “rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia użytku ekologicznego w Lublińcu – Kokotku”. Petycja złożona przez mieszkańców jest wyrazem społecznego protestu przeciwko trwającej wycince fragmentów lasów zlokalizowanych w południowej części miasta.

Mieszkańcy sygnalizowali potrzebę utworzenia użytku już w marcu 2019 roku lecz sprawy nie rozstrzygnięto do dziś. Tymczasem m.in. z powierzchni cennej przyrodniczo wydmy w okolicach Kokotka usuwane są kolejne drzewa.

Dla porównania, w 2019 roku Rada Gminy Pawonków podjęła uchwałę w sprawie utworzenia użytku na wydmie w rejonie pobliskiej Dziewczej Góry po tym jak w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje dotyczące chęci pozyskiwania kruszywa pod budowę drogi ekspresowej S11 przez jednego z przedsiębiorców.

W pierwszej połowie marca tego roku 284 mieszkańców podpisało się pod petycją po tym jak w rejonie dzielnicy rozpoczęła się wycinka lasów, obejmująca swoim zasięgiem m.in. Wydmę – Kokotek. Oprócz tego dokumentu, złożono jeszcze dwa. W ogólnym brzmieniu autorzy podkreślali, że cenne przyrodniczo obszary zlokalizowane w okolicach dzielnicy Kokotek “powinno się za wszelką cenę chronić” ponieważ “wydmy związane są z podłożem dzięki porastającym je drzewom. Bez nich szybko ulegną zniszczeniu”.

Przedstawiciele Lasów Państwowych wskazywali wówczas, że “realizacja prac związanych z wycinką drzew jest zgodna z obowiązującym planem urządzenia lasu zatwierdzonym Decyzją Ministra Środowiska do realizacji przez Nadleśnictwo Lubliniec w latach 2020 – 2029, a Nadleśniczy zobowiązany jest do pełnej realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej zapisanych w w/w planie urządzenia lasu”.

Według aktywistów, jednym ze sposobów na uchronienie walorów przyrodniczych w południowej części miasta może być utworzenie użytków ekologicznych. Petycję mieszkańców rozpatrywała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Po zapoznaniu się z treścią dokumentu uznała ją za zasadną. Teraz nad petycją pracować będzie Rada Miejska i we wtorek przystąpi do głosowania. W przypadku zaakceptowania petycji, w następnej kolejności Rada najprawdopodobniej skupi się nad projektem uchwały w sprawie utworzenia użytku.

Projekty uchwał w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego “Wydmy Kokotek” oraz w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego “Kompleks stawowy Kokotek I i II” zostały przez Burmistrza przygotowane i przyjęte, a w chwili obecnej znajdują się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach w celu uzgodnienia, a następnie przestawienia pod obrady Rady Miejskiej w Lublińcu (…) Kompleksowy plan ochrony środowiska naturalnego okolic Lublińca zostanie zawarty w kolejnym Programie Ochrony Środowiska dla gminy Lubliniec – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Autorzy petycji, z którymi rozmawialiśmy, przypominają jednak, że już dwa lata temu nakłaniali władze Lublińca do podjęcia działań w sprawie utworzenia użytków ekologicznych w dzielnicy Kokotek. Potwierdza to protokół z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju zwołanego w dniu 26 marca 2019, z udziałem dwojga postulujących mieszkańców. Była to reakcja aktywistów na informacje dotyczące chęci pozyskiwania kruszywa pod budowę drogi ekspresowej S11 przez jednego z przedsiębiorców zainteresowanego wydmami w rejonie Lublińca. Wcześniej, bo 20 lutego 2019 złożono również pisemny sprzeciw w tej sprawie.

W trakcie posiedzenia komisji mieszkanka zaapelowała o pilną ochronę rejonu dzielnicy oraz złożyła projekt utworzenia użytku ekologicznego pod nazwą “Kokociańskie Górki. Zespół wydm polodowcowych w Kokotku” oraz utworzenia użytku ekologicznego pod nazwą “Dębowa aleja na grobli stawu Posmyk”.

Nie wiemy jak do propozycji mieszkańców ustosunkowali się uczestniczący w dyskusji: Burmistrz Lublińca – Edward Maniura, zastępca Burmistrza, Anna Jonczyk – Drzymała, Naczelnik Wydziału Komunalnego – Mieczysław Dłubała, przewodniczący komisji – Damian Włodarczyk oraz radny Jan Springwald. W protokole bowiem nie przedstawiono szczegółów prowadzonych rozmów.

Z protokołu dowiadujemy się jedynie, że – Przewodniczący Komisji stwierdził, iż jest wola żeby działać proekologicznie – Konkretne działania w sprawie utworzenia użytku ekologicznego w okolicach dzielnicy Kokotek na dobre podjęto dopiero wiosną tego roku, po zintensyfikowaniu wycinek – Trwają one na Pustej Kuźnicy, Janiej Górze, wzdłuż drogi krajowej 11 na wysokości Kokotka, a teraz, zaskakując i bulwersując szeroko opinię społeczną, dotarły do wydmy w sercu dzielnicy, jednej z charakterystycznych i popularnych atrakcji – piszą mieszkańcy w jednej z ostatnich petycji.

W 2019 roku, w reakcji na wspomniane informacje o chęci pozyskiwania kruszywa pod budowę drogi S11, zdecydowanie skutecznie poradziła sobie Rada Gminy Pawonków. 16 kwietnia 2019 roku przyjęto tutaj uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego na wydmie w pobliskiej Dziewczej Górze – Szczególnym celem ochrony użytku jest zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, a także odtworzenie i wzmocnienie zasobów przyrody na terenie kompleksu leśnego w okolicy miejscowości Solarnia oraz zachowanie wartości przyrodniczych, krajobrazowych i naukowo – dydaktycznych – czytamy w paragrafie trzecim projektu.

W rejonie Dziewczej Góry wprowadzono zakaz:

  • niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru;
  • wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
  • uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
  • dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
  • wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
  • zmiany sposobu użytkowania ziemi;
  • wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
  • umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
  • umieszczania tablic reklamowych.

Zakazy nie dotyczą działań podejmowanych w ramach zrównoważonej i racjonalnej gospodarki leśnej.

źródło: Biuletyn Informacji Publicznej UM Lubliniec, 03/2019

.

Czytaj również:

Dwie strony medalu. Pytamy o korzyści dla nadleśnictwa i samorządów wynikające z WYCINKI DRZEW w rejonie Lublińca

Zdjęcie: “Nasz Kokotek” [Facebook]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.