Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu włączy się w 30 edycję kampanii “16 dni przeciw przemocy”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu włączy się w 30 edycję kampanii “16 dni przeciw przemocy”

W 2021 roku po raz 30 realizowana jest przez instytucje i organizacje na całym świecie Kampania “16 dni przeciw przemocy” mająca na celu eliminowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. W przedsięwzięcie włączył się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu.

Kampania organizowana jest między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka), by podkreślić, że przemoc wobec kobiet jest naruszeniem praw człowieka a odpowiedzialność za jej przeciwdziałanie i powstrzymanie spoczywa, także na instytucjach publicznych i państwowych – zaznacza Mariola Drapacz, starszy specjalista pracy socjalnej w MOPS Lubliniec. W tym czasie lokalne instytucje, organizacje pozarządowe, rady społeczne zachęcane są do podjęcia tematów, działań profilaktycznych i pomocowych w obszarze przemocy, w różnorodnym kontekście.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest aktywnym współorganizatorem „Lublinieckiej Kampanii 16 dni przeciwko przemocy.” Wspólnie z Miejską Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Lubliniecką Radą Kobiet organizuje seminarium szkoleniowe z zakresu rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy seksualnej wobec dzieci pt. „Wędrówka przez pole minowe”, które adresowane jest do pracowników lokalnych instytucji, placówek oświatowych i organizacji pozarządowych.

We współpracy ze stowarzyszeniem „Złote Lata” przeprowadzone zostaną warsztaty „Asertywność dla seniorów – połączenie teorii, ćwiczeń oraz przykładów” rozwijające ich umiejętności o charakterze społecznym, w tym radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, asertywności w decyzjach i działaniu.

W czasie trwania Kampanii pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie podczas spotkań z uczniami lublinieckich szkół przekażą najważniejsze informacje związane z przeciwdziałaniem wszelkim formom przemocy, wykorzystując opracowaną w 2021 roku przez Ośrodek „Diagnozę Problemu Przemocy na terenie miasta Lubliniec”.

Pracownicy MOPS zaprosili również do udziału funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, którzy zapoznają mieszkańców Lublińca ze zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy) i przedstawią warunki ich stosowania.

– Lokalna „Kampania 16 dni przeciwko przemocy ” to przede wszystkim integracja środowiska do działań i aktywności. Spotykamy się by rozmawiać, by uświadamiać, że przemoc to także maltretowanie psychiczne, uzależnienie partnera od swoich dochodów (przemoc ekonomiczna), zaniedbanie, wykorzystywanie seksualne czy zmuszanie do stosunku seksualnego (przemoc seksualna) – wymienia Mariola Drapacz.

Uczymy jak działać, jak rozmawiać, jak edukować, jak wspierać osoby, które doświadczają przemocy. Działania interdyscyplinarne mogą przyczynić się do polepszenia sytuacji osób doświadczających przemocy i przerwania cierpienia i wyrządzonych krzywd. Reagujmy na wszelkie jej przejawy. Przestańmy milczeć. Dlatego potrzebne jest wzajemne wsparcie i odwaga, aby przeciwstawić się przemocy – przekonują pracownicy MOPS Lubliniec.

Czytaj również:

PRZEMOC W RODZINIE na terenie powiatu lublinieckiego. Publikujemy dane dla poszczególnych gmin [2019/20]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.