Mieszkańcy mogą prześwietlić swoje władze – pierwsze Raporty o Stanie Gmin już w sieci.

Mieszkańcy mogą prześwietlić swoje władze – pierwsze Raporty o Stanie Gmin już w sieci.

Na oficjalnych stronach jednostek samorządowych wchodzących w skład powiatu lublinieckiego opublikowano pierwsze Raporty o Stanie Gmin oraz Sprawozdania Budżetowe za 2018 rok. Komunikaty pojawiły się na głównych witrynach Urzędów Gmin Pawonków, Boronów i Woźniki, a także Starostwa Powiatowego i Miasta Lubliniec.   

W ubiegłym roku do Ustawy o Samorządzie Gminnym wprowadzono zapis o obowiązku przygotowania i przedstawienia Mieszkańcom i Radnym Raportu o Stanie Gminy za poprzedni rok. Niezależnie od tego kto popiera konieczność publikacji dokumentacji a komu nie podoba się taka forma komunikacji ze społeczeństwem, Wójtowie i Burmistrzowie mają obowiązek przygotowania informacji o stanie swojej jednostki do 31 maja.

Idea ma zachęcić Polaków do aktywnego udziału w funkcjonowaniu i kontrolowaniu organów publicznych – Tego typu raporty i debata nad nimi od lat praktykowane są w dojrzałych demokracjach na świecie (USA, Wielka Brytania), my możemy potraktować ten nakaz jako doskonałą okazję do przedyskutowania sytuacji, w której obecnie się znajdujemy i wyciągnąć z niej wnioski na przyszłość – pisze Joanna Wons – Kleta, Wójt Gminy Pawonków, na stronie urzędu.

Procedurę reguluje Art. 28aa ustawy, który dodatkowo narzuca obowiązek organizacji debaty społecznej – mieszkańcy mogą wówczas wyrazić swoje uwagi dotyczące Raportu. Osoba zainteresowana udziałem w dyskusji musi jednak zgromadzić min. 20 lub 50 podpisów (w zależności od wielkości gminy) co uprawni ją do zabrania głosu.

Wcześniej raport rozpatrują radni podczas Sesji dotyczącej udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu. Radni mogą jednocześnie ustalić jakie elementy będzie zawierać Raport.

Co znajdziemy w raportach? Ogólną charakterystykę gminy i jej demografię, a także informacje dotyczące aktualnych i prognozowanych finansów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie. Analizy obejmują również budżety obywatelskie. Kolejne informacje dotyczą infrastruktury i środowiska, rozwoju gospodarczego, edukacji, kultury i sportu. Raport może zawierać wiadomości o programach społecznych i współpracy zewnętrznej. Gdzie znaleźć oficjalną informację o Raporcie?

Gmina Pawonków – TUTAJ

Gmina Boronów – TUTAJ

Gmina Woźniki – TUTAJ

Starostwo Lubliniec – TUTAJ

Miasto Lubliniec – TUTAJ

*    *    *

Art. 28aa. Ustawy o Samorządzie Gminnym z dnia 8 marca 1990 roku.

1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;
2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób. 

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

10. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. 

 

 1. A gdzie reszta? Poupychali raporty w zakamarkach na internecie? Tak wygląda samorząd?

  Odpowiedz
 2. Brawo za odwage
  czekamy na resztę

  Odpowiedz
 3. Raport opublikowała w BIP również Ciasna, ale zrobiła to tak nieudolnie albo raczej tak sprytnie, aby czasem broń Panie Boże jakiś dociekliwy mieszkaniec nie zapoznał się z jego treścią, aby o zgrozo, nie chciał czasem przygotowany wziąć udział w debacie 🙂 po wypełnieniu kwerendy w BIPie hasła “raport” w BIPie oczywiście raportu nie znajdziemy, bo stanowi załącznik mgliście zatytułowwany(oczywiscie nie opisany jako “raport)do projektu uchwały ws. udzielenia votum zaufania wójtowi: https://ciasna.bipgmina.pl/wiadomosci/5845/wiadomosc/473888/projekt_uchwaly_w_sprawie_udzielenia_wojtowi_gminy_ciasna_wotum_
  Inne gminy potrafiły wygospodarować odrębną zakładkę w BIPie dla publikacji raportu – w Ciasnej nie ma takiej woli. Dlaczego? Proszę sobie odpowiedzieć samemu 😉

  Odpowiedz
 4. Szanowna Pani pracowniczko samorządowa ???? Rozgarnięty? Nierozgarnięci to są przed wszystkim radni tej gminy bez jakiejkolwiek samodzielności w myśleniu i merytorycznej inicjatywy, oprócz zgłaszania malostkowych problemów ( leżące gałęzie, niewyremontowane studzienki odpływ owe, bla bla). BIP Gminy Ciasna to jeden wielki bałagan i jest tak prowadzony, aby jak najmniej można było w nim znaleźć. Inne gminy to niedościgniony wzór prowadzenia biuletynu. Tyle.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.