Polowania z udziałem dzieci za zgodą rodziców? Projekt Ustawy w Sejmie – my pytamy posła Andrzeja Gawrona

Polowania z udziałem dzieci za zgodą rodziców? Projekt Ustawy w Sejmie – my pytamy posła Andrzeja Gawrona

Do Sejmu wpłynął “Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych” [druk 2628], skierowany przez Komisję Nadzwyczajną ds. Deregulacji.

Od kwietnia 2018 roku w polowaniach mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie. W Artykule 9 projektu zaproponowano dopuszczenie osób poniżej 18 roku życia do udziału w polowaniach za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

W skład, obradującej w dniu 22 września Komisji Nadzwyczajnej ds. Deregulacji, która zaproponowała zmianę w obowiązującym prawie łowieckim, wchodzi Poseł Ziemi Lublinieckiej, Andrzej Gawron. W zapytaniu prasowym poprosiliśmy zatem posła Gawrona o przedstawienie swojego stanowiska w sprawie Artykułu 9 projektu:

– Ustawa nie znosi zakazu uczestniczenia osób poniżej 18 roku życia w polowaniach, lecz uzależnia taki udział od zgody rodzica lub opiekuna prawnego – czytamy w korespondencji zwrotnej, nadesłanej przez posła Gawrona.

Projekt skierowano do pierwszego czytania w trakcie jednego z najbliższych posiedzeń Sejmu.

.

Fragment posiedzenia Komisji poświęcony proponowanym zmianom w Prawie Łowieckim:

Sięgnęliśmy również do, opublikowanego na internetowej stronie Sejmu RP, kompletnego Uzasadnienia dotyczącego Art. 9, w którym wskazano, że:

“Projektowana zmiana jest efektem poszukiwania kompromisu w istotnej społecznie sprawie – udziału w polowaniach osób do 18. roku życia. Jest ona tożsama ze zmianą proponowaną już w szczególnym – obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie, pod którym podpisy złożyło co najmniej 104 832 obywateli (druk sejmowy nr 49). Tym samym uznać należy, że przedmiotowa kwestia zasługuje na szczególną uwagę, a proponowana zmiana ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym.

Celem tej zmiany jest ograniczenie budzącego także prawne kontrowersje zakazu wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 18. roku życia (oraz częściową depenalizację naruszenia tego zakazu).

Podkreślenia wymaga, że konstytucyjność przedmiotowej regulacji, jako istotnie ograniczająca deklarowane w art. 48 Konstytucji RP prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, budzi wątpliwości. Wyrazem tego był wniosek grupy posłów o zbadanie jej konstytucyjności przez Trybunał Konstytucyjny (sygnatura K 4/18). Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w tej sprawie zostało jednak umorzone ze względu na upływ kadencji Sejmu.

Aktualnie zakazane jest (i stanowiące czyn zabroniony): wykonywanie polowania w obecności lub przy udziale dziecka do 18. roku życia. Projektowana zmiana ograniczyć ma przedmiotowy zakaz do sytuacji, w której wykonywanie polowania w obecności lub przy udziale dziecka do 18. roku życia miałoby miejsce bez zgody rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka.

Ograniczenie tego zakazu nie będzie godziło w zasadę ochrony dobra dziecka, pozwoli natomiast o tym, co jest dobre dla konkretnego dziecka, w pierwszej kolejności zdecydować jego rodzicom (opiekunom prawnym).

Należy mieć na uwadze, że osoby poniżej 18. roku życia mogą w różnym, chociaż ograniczonym, zakresie samodzielnie decydować o sobie, w tym również w sferze prawnej. Tytułem przykładu wskazać można, że mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (po ukończeniu 13. roku życia), mogą: zawrzeć małżeństwo (kobieta po ukończeniu 16. roku życia), świadczyć pracę (po ukończeniu 16. roku życia), czy też uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdów kategorii AM (po ukończeniu 14. roku życia) lub kategorii A1, B1 i T (po ukończeniu 16. roku życia).

Trudno jednocześnie wskazać takie dobro, którego ochrona wymagałaby całkowitego zakazu uczestniczenia w polowaniach osób poniżej 18. roku życia. Można zatem stwierdzić, że polowanie nie jest jednak taką aktywnością, przed którą należy arbitralnie chronić wszystkie osoby poniżej 18. roku życia.

W pełni adekwatne i odpowiadające potrzebom i oczekiwaniom społecznym będzie zatem uzależnienie możliwości udziału w polowaniach osób poniżej 18. roku życia od zgody ich rodziców bądź opiekunów prawnych. Podkreślenia wymaga przy tym, że wprowadzenie proponowanej zmiany nie zwolni rodziców (opiekunów prawnych) z obowiązku troski o dziecko i odpowiedzialności chociażby za dopuszczenie do udziału w polowaniu zbyt młodego dziecka albo do udziału dziecka w polowaniu, z którym wiązać się może jakieś ponadprzeciętne ryzyko”.

Treść Projektu Ustawy / Uzasadnienie: TUTAJ

Retransmisja posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej: TUTAJ [całość]

JAKIE JEST WASZE ZDANIE NA TEMAT PROPONOWANYCH ZMIAN? Zapraszamy do komentarzy – również na naszym profilu w portalu społecznościowym Facebook: TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.