Rada Gminy Boronów rozpatrzyła petycję przeciwko ograniczeniom dla osób niezaszczepionych. Jak głosowali samorządowcy?

Rada Gminy Boronów rozpatrzyła petycję przeciwko ograniczeniom dla osób niezaszczepionych. Jak głosowali samorządowcy?

W połowie września do biura Rady Gminy Boronów wpłynęła petycja, której autor domagał się przyjęcia przez samorządowców uchwały zmierzającej do powstrzymania ograniczeń jakie mogą być nakładane na osoby nieuczestniczące w programie szczepień przeciwko COVID-19. 

Petycja, wraz z proponowaną treścią uchwały, została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji, Rada Gminy Boronów przystąpiła do głosowania.

W swoich postulatach autor pisma powoływał się m.in. na artykuły zawarte w Konstytucji RP, chroniące obywateli przed dyskryminacją i podziałami społecznymi. Domagał się powstrzymania ograniczeń, które mogą być narzucane m.in. przez pracodawców czy stowarzyszenia wobec osób niezaszczepionych. Poruszył również kwestie związane z korzystaniem z miejsc publicznych przez mieszkańców, którzy nie zdecydują się na przyjęcie preparatu przeciwko COVID-19.

Po zapoznaniu się z petycją z dnia 10 września 2021 r. w sprawie uchwalenia przez Radę Gminy Boronów uchwały dotyczącej szczepień przeciwko COVID-19 o treści zaproponowanej w petycji, uznaje się petycję za bezzasadną – czytamy w treści uchwały przyjętej przez Radę.

W uzasadnieniu wskazano m.in. na fakt, że – W obowiązującym systemie prawnym nie istnieje upoważnienie ustawowe, które przyznawałoby organom gminy prawo do stanowienia aktu prawa miejscowego o treści proponowanej w petycji – a podstawą prawną stanowienia aktów prawa miejscowego jest upoważnienie zawarte na poziomie ustawowym.

W konsekwencji należy stwierdzić, że przedmiotowa uchwała o treści wskazanej w petycji wykraczałaby poza prawotwórcze kompetencje organów gminy. Zgodnie bowiem z art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej mogą działać jedynie na podstawie i w granicach przyznanych im uprawnień – czytamy w uzasadnieniu.

Za przyjęciem uchwały, w której petycję uznano za bezzasadną głosowało 13 radnych. Przeciwko zagłosował radny Jarosław Gałka popierając tym samym postulaty zawarte w petycji.


Pełna treść petycji, uzasadnienie oraz wyniki głosowania poniżej:

Zdjęcie: archiwum

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.