“Raport o stanie Miasta Lubliniec za 2020 rok” już dostępny w Internecie! Możesz wziąć udział w debacie i ocenić działalność władz

“Raport o stanie Miasta Lubliniec za 2020 rok” już dostępny w Internecie! Możesz wziąć udział w debacie i ocenić działalność władz

W piątek 28 maja w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lublińcu ukazał się “Raport o Stanie Miasta Lubliniec za 2020 rok”.

To niezwykle ważny dokument, w którym co roku do dnia 31 maja burmistrz, wójt lub prezydent miasta przedstawia radzie gminy podsumowanie działalności w roku poprzednim – w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada gminy (miasta) może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. Rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której mogą również uczestniczyć mieszkańcy [szczegóły poniżej]

Mam nadzieję, że przygotowany raport będzie dla Państwa źródłem kompleksowej wiedzy na temat naszego wyjątkowego miasta i przyczyni się do chęci uczestniczenia w dyskusji nad jego dalszym rozwojem – podkreślił Burmistrz Lublińca, Edward Maniura we wstępie do Raportu.

– Rok 2020 zapisze się w światowej historii jako rok trudnej walki z pandemią COVID-19. Dla samorządu był to również niełatwy czas, wymagający skutecznej realizacji dodatkowych zadań i przedsięwzięć mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii koronawirusa, a tym samym poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Pandemia nie zatrzymała jednak inwestycji prowadzonych w naszym mieście – zaznaczył Burmistrz.

RAPORT O STANIE MIASTA LUBLINIEC ZA 2020 ROK DOSTĘPNY JEST TUTAJ [pdf]

.

Dokumentacja obejmuje takie zagadnienia jak:

Demografia Działalność Gospodarcza
Samorządność
Zarządzanie Miastem
Lublinieckie Rady
Udziały Gminy w Spółkach
Realizacja Polityk, Programów i Strategii
Współpraca Zewnętrzna
Budżet Obywatelski
Wnioski O Dofinansowanie z UE i Środków Krajowych
Infrastruktura
Inwestycje Miejski
Gospodarka Nieruchomościami
Środowisko
Program Ochrony Środowiska
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Finanse
Pomoc Społeczna
Programy Społeczne
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi
Kultura
Edukacja
Bezpieczeństwo i Porządek
Zarządzanie Kryzysowe
Działalność Straży Miejskiej
. oraz załączniki do Raportu

.

ART. 28aa USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM Z 8 MARCA 1990 ROKU

1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;
2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufani.

10. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.

* W powyższe przepisy dotyczą wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Termin debaty w Lublińcu nie jest jeszcze znany.

.

Czytaj również:

Jak demokracja, to demokracja! Mieszkańcy będą współtworzyć Raport o Stanie Gminy Pawonków za 2020 rok

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.