Ruszają kontrole podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Kochanowice. Kary mogą sięgać nawet 10 tys. złotych

Ruszają kontrole podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Kochanowice. Kary mogą sięgać nawet 10 tys. złotych

Według informacji opublikowanej na oficjalnej stronie gminy Kochanowice, Zakład Ochrony Środowiska HYDROTECH rozpoczyna akcję “Stop dla nielegalnego poboru wody i zrzutu ścieków”.

Jak wskazują ostatnie wyliczenia, w naszych sołectwach obserwuje się zbyt dużą ilość odprowadzanych ścieków w stosunku do poboru wody dostarczanej za pomocą wodociągów – podkreśla Andrzej Domagała, sekretarz gminy Kochanowice. 

Założeniem akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ujawnienie wszelkich nieprawidłowości, ingerencji w urządzenia pomiarowe oraz porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na posesjach na terenie całej gminy.

Akcja polegać będzie m.in. na kontrolowaniu i ujawnianiu nieprawidłowości w pobieraniu wody, odprowadzaniu ścieków oraz w opomiarowaniu przyłączy wodociągowych.

Czym jest nielegalne korzystanie z usług wodociągowo-kanalizacyjnych? Jest to:

  • pobór wody lub zrzut ścieków bez zawarcia umowy,
  • celowe fałszowanie wskazań, pominięcie wodomierza lub urządzenia pomiarowego,
  • pobór wody z ujęcia własnego (studni) i odprowadzanie ścieków do kanalizacji bez odpowiedniego opomiarowania,
  • zrzut ścieków o parametrach niezgodnych z zawartą umową,
  • zrzut ścieków (wód) opadowych do kanalizacji sanitarnej.

W przypadku stwierdzenia nielegalnego korzystania z usług, zakład natychmiast rozpocznie procedury określone Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020, poz. 2028)

Przykładowo, zgodnie z treścią Art. 28 Ustawy: kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 złotych. Jeśli ktoś uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego; nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania stosownych czynności lub bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

[na podstawie: kochanowice.pl]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.