Szansa na dofinansowanie w ramach programu “Mój prąd”. Warto pospieszyć się z wnioskiem.

Szansa na dofinansowanie w ramach programu “Mój prąd”. Warto pospieszyć się z wnioskiem.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Mój Prąd”. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Dofinansowane będą przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

*     *     *

Wnioski należy składać w terminie do 20. grudnia 2019 r. lub (uwaga!) do wyczerpania alokacji środków.

Wniosek składa się wyłącznie w wersji papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd””, bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub można przesłać go na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 1
02-673 Warszawa

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wzór wniosku (w wersji edytowalnej lub PDF), niezbędną dokumentację oraz kontakt do Doradców Energetycznych – TUTAJ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.