W stronę metropolii – kolejna inicjatywa radnych Forum Samorządu Lublinieckiego

W stronę metropolii – kolejna inicjatywa radnych Forum Samorządu Lublinieckiego

Jan Springwald złożył na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej projekt uchwały opiniującej pozytywnie przystąpienie  Lublińca w do górnośląskiego związku metropolitalnego. Po uchwale o  konsultacjach społecznych i po ich przeprowadzeniu, to kolejny krok  formalizujący nasz akces.  Po przegłosowaniu uchwały przez Radę, do Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,  przekazany zostanie wniosek o przyjęcie do Metropolii  naszego Miasta. Dalsza procedura zakłada, że Zgromadzenie GZM przekazuje wniosek do zaopiniowania  Sejmikowi Województwa  Śląskiego i wojewodzie. Po uzyskaniu tych opinii odbędzie się dyskusja dotychczasowych  członków Metropolii na poziomie zgromadzenia GZM, które podejmie decyzję ws. dalszego procedowania, czyli wysłania wniosków, wraz z opiniami i uzasadnieniami, do Prezesa Rady Ministrów.

Przypomnijmy, że uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji Rada podjęła jednomyślnie. Wynik konsultacji był jednoznaczny. Liczymy więc na kolejne jednomyślne głosowanie.

Poniżej przedstawiamy uzasadnienie, jakie zostało dołączone do projektu uchwały.

W dniu 24 maja 2018 r. Rada Miejska w Lublińcu podjęła uchwałę Nr 514/XLIX/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca dotyczących wejścia Miasta Lublińca w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii. Wynik konsultacji jest pozytywny z 479 głosami za i tylko jednym przeciw. Związek Metropolitalny „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia” powstał na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1290) z dnia 01.07.2017 r. Związek skupia 41 gmin województwa śląskiego (w tym gminy sąsiedniego powiatu tarnogórskiego) z siedzibą w Katowicach. Zgodnie z ustawą Związek wykonuje zadania publiczne w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru Związku Metropolitalnego, planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej, Metropolitalnych przewozów pasażerskich, współdziałania w przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze Związku Metropolitarnego, promocji Związku Metropolitalnego i jego obszaru. Lubliniec przynależy do historycznego i kulturowego regionu Górnego Śląska. Zacieśnianie współpracy z takimi gminami jak Tworóg, Tarnowskie Góry, Bytom, Gliwice jest naturalnym procesem. Setki rodzin Śląskich, osiedla się i korzysta z domków letniskowych w Kokotku, zielonej, czystej przyrodniczo dzielnicy Lublińca, która jest naturalnym miejscem weekendowo-świątecznego wypoczynku mieszkańców konurbacji katowickiej. Wszystkie czynniki,  historyczne, ekonomiczno-komunikacyjne jak i przyrodnicze  dają stronom wzajemne korzyści.

         Mając na uwadze powyższe, Rada Miejska w Lublińcu opiniuje pozytywnie wejście w skład Związku Metropolitalnego w województwie śląskim Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii, tym samym podjęcie niniejszej uchwały uważamy za w pełni uzasadnione.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.