Większe szanse na realizację inwestycji w gminie Pawonków? Wójt zachęca mieszkańców do udziału w “Inicjatywie Lokalnej”

Większe szanse na realizację inwestycji w gminie Pawonków? Wójt zachęca mieszkańców do udziału w “Inicjatywie Lokalnej”

Mieszkańcy gminy Pawonków, którzy zgłaszają potrzebę np. uzupełnienia oświetlenia ulicznego lub remontu remizy, mogą zwiększyć szanse na realizację zadania poprzez bezpośredni udział w projekcie. Wójt Gminy Pawonków, Joanna Wons – Kleta zachęca społeczność do udziału w konsultacjach dotyczących Inicjatywy Lokalnej”. Potrwają one do 15 kwietnia.

Inicjatywa lokalna to forma współpracy gminy Pawonków z jej mieszkańcami w realizacji zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W myśl projektu uchwały Rady Gminy Pawonków w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej, zaangażowanie mieszkańców powinno w szczególności polegać na pracy społecznej.

Oprócz tego zaangażowanie społeczności w realizację Inicjatywy Lokalnej może polegać również na wniesieniu wkładu rzeczowego lub finansowego, natomiast wsparcie gminy może polegać na: wsparciu rzeczowym – w szczególności poprzez użyczenie sprzętu i narzędzi lub innych rzeczy niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej, wsparciu organizacyjnym – np. poprzez promocję inicjatywy lokalnej lub pomoc w organizacji procesu realizacji inicjatywy lokalnej oraz na wsparciu finansowym, poprzez bezpośrednie wydatkowanie środków z budżetu gminy Pawonków na realizację Inicjatywy Lokalnej.

Jaka działa mechanizm IL? Inicjator składa wniosek do wójta gminy. W ciągu 7 dni od daty wpływu wniosku wójt ustala komórkę organizacyjną urzędu bądź jednostkę organizacyjną gminy, właściwą do realizacji danego zadania publicznego i niezwłocznie przekazuje wniosek do tej komórki bądź jednostki. Merytoryczna komórka organizacyjna dokonuje oceny wniosku w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku według ustalonych kryteriów, dokonuje analizy wniosku ustalając okoliczności istotne dla możliwości realizacji Inicjatywy Lokalnej, w tym występuje do jednostek zewnętrznych w celu ustalenia warunków technicznych,

W razie potrzeby Urząd Gminy wzywa inicjatora do uzupełnienia braków formalnych wniosku. We współpracy z Inicjatorem ustala szacunkowy kosztorys i harmonogram realizacji inicjatywy lokalnej oraz udziela rekomendacji oceniając wniosek, biorąc pod uwagę jego celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej.

Po uzyskaniu rekomendacji komórki organizacyjnej bądź jednostki organizacyjnej gminy, Wójt podejmuje decyzję o uwzględnieniu wniosku. W przypadku jego nieuwzględnienia podaje uzasadnienie tej decyzji.

Więcej informacji oraz szczegółowe kryteria związane z Inicjatywą Lokalną znajdziecie: TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.