Władze miasta Gdańsk wzywają szkoły do łamania praw rodziców!!! (za Ordo Iuris)

Władze miasta Gdańsk wzywają szkoły do łamania praw rodziców!!! (za Ordo Iuris)

Doszło do bardzo niepokojącej sytuacji – zastępca prezydenta Gdańska Piotr Kowalczuk skierował do dyrektorów szkół list, w którym uderza w prawo rodziców do wychowania dzieci. Urzędnik twierdzi, że warsztaty antydyskryminacyjne mają w tym mieście charakter obowiązkowy. W swoim piśmie podważa skuteczność przygotowanego przez Ordo Iuris rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego. Instrukcja wiceprezydenta jest nie tylko sprzeczna z prawem, ale stanowi też wezwanie do jego łamania przez szkoły.

To kolejna odsłona bitwy o „Model na rzecz równego traktowania”, który pod pozorem troski o osoby niepełnosprawne i seniorów wprowadza do szkół oraz przedszkoli permisywną edukację seksualną. W liście do „Pań Dyrektor, Panów Dyrektorów, Nauczycieli i Nauczycielek gdańskich placówek oświatowych” wiceprezydent Gdańska w arogancki sposób występuje przeciwko rodzicom, którzy nie zgadzają się na to, by ich dzieci uczono o masturbacji i homoseksualnych konkubinatach.

Można się spodziewać, że wielu dyrektorów i nauczycieli, w dobrej czy złej wierze, podejmie próbę realizacji zawartych w liście wytycznych i będzie narzucać dzieciom szkodliwą edukację seksualną. Prezes Ordo Iuris – Jerzy Kwaśniewski zapewnia, że prawnicy Instytutu udzielą pomocy prawnej wszystkim – zarówno rodzicom, jak i dyrektorom oraz nauczycielom – którzy chcą chronić niewinność dzieci i postępować zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Osoby, które doświadczyły nadużyć w tej sprawie, prosi o kontakt na adres dzieci@ordoiuris.pl.

Obok nieprawdziwych i nieścisłych stwierdzeń, na jednoznaczny negatywny komentarz zasługuje język listu, który właściwy jest raczej dla ideologicznych aktywistów zwalczających prawa rodziców niż dla standardu, którego należy oczekiwać od organu administracji publicznej. Nie powinno dziwić, jeżeli w odpowiedzi na sformułowane przez Zastępcę Prezydenta Gdańska insynuacje (dot. rozpowszechniania rzekomo „kłamliwych” informacji, „zastraszania”, etc.) członkowie Stowarzyszenia Odpowiedzialny Gdańsk zdecydują się bronić swoich dóbr osobistych na drodze sądowej.

Warto zapoznać się ze szczegółową argumentacją, którą można znaleźć na stronie Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris – tu  krótkie podsumowanie:

 • nieuprawnione i wprowadzające w błąd są próby utożsamienia warsztatów antydyskryminacyjnych z niekontrowersyjnym zadaniem szkoły polegającym na kształtowaniu w uczniach postaw obywatelskich. Podobnym nadużyciem jest powoływanie się na zasadę zakazu dyskryminacji wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP.
 • „warsztaty antydyskryminacyjne” nie stanowią realizacji podstawy programowej i zadań wychowawczych szkoły, a uczestniczenie w nich dzieci i młodzieży uzależnione jest od zgody rodzica.
 • rodzicielskie oświadczenie wychowawcze pozwala na realizację prawa rodziców do zapewnienia dziecku wychowania zgodnego z ich przekonaniami również wówczas, gdy warsztaty antydyskryminacyjne odbywają się – co jest bezpodstawną praktyką – w ramach godzin przeznaczonych na realizację lekcji obowiązkowych.
 • umieszczanie warsztatów antydyskryminacyjnych w ramach obowiązkowych lekcji jest niczym innym jak próbą „obejścia” rodziców, wytrącenia im podstawowego narzędzia wpływu na treści przekazywane dzieciom w szkole i zredukowania instytucji zgody rodzicielskiej do obszaru zajęć sportowych, gry na instrumentach, tańca i temu podobnych.
 • rodzicielskie oświadczenie wychowawcze stanowi oświadczenie woli, odnoszące się do zakresu w jakim rodzice mogą podejmować wiążące szkołę decyzje. Szkoła ma zatem obowiązek takie oświadczenie woli respektować.
 1. Brawo wiceprezydent Gdańska!!!!

  Odpowiedz
 2. Helena

  Urzędnik państwowy wzywa w Gdyni dyrekcje szkół do łamania konstytucyjnych praw rodziców! Co w przenośni oznacza, że nawołuje do łamania Konstytucji. Dalej – “brawo!!!”??? Myślałam, że obowiązuje nas jedna Konstytucja, do przyjęcia której agitował p. Aleksander Kwaśniewski. Dalej – “brawo!!!”???
  No, to nie rozumiem!

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.