Wotum zaufania oraz absolutorium dla wójtów, burmistrzów i zarządu powiatu lublinieckiego. Za nami pierwsze głosowania radnych

Wotum zaufania oraz absolutorium dla wójtów, burmistrzów i zarządu powiatu lublinieckiego. Za nami pierwsze głosowania radnych

Radni z terenu powiatu lublinieckiego weryfikują działalność wójtów, burmistrzów oraz Zarządu Powiatu za rok 2021.

W poszczególnych gminach odbyły się już pierwsze głosowania nad udzieleniem wotum zaufania i absolutorium. Pozostałe głosowania odbędą się jeszcze w czerwcu.

Coroczną procedurę regulują ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym. W procesie weryfikacji mogą brać udział mieszkańcy.

Wotum zaufania to podjęta w specjalnym głosowaniu uchwała Rady Powiatu, Gminy lub Miasta, wyrażająca zaufanie do działalności wójta i akceptująca jego bieżącą działalność. Wcześniej, w tym celu rada analizuje przedłożony Raport o stanie gminy / powiatu za poprzedni rok [poniżej]

Absolutorium jest z kolei rodzajem kontroli rady gminy lub miasta nad wójtem w zakresie realizacji budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

W chwili gdy redagujemy tekst, w powiecie lublinieckim odbyły się już dwie Sesje, w trakcie których głosowano w sprawie udzielenia wotum i absolutorium dla Wójta Gminy Herby – Iwony Burek oraz Burmistrza Miasta Lublińca – Edwarda Maniury. Samorządowcy z Herb byli jednogłośni w obu głosowaniach. Nieco inaczej potoczyły się one w Lublińcu. Wyniki zamieszczamy na grafikach poniżej.

.

Wotum zaufania oraz absolutorium za 2021 rok w gminach powiatu lublinieckiego: 

Głosowania Rady Gminy Herby (15.06.)

Głosowania Rady Miejskiej w Lublińcu (24.05)

 

Jeśli Rada nie udzieli absolutorium?

W myśl Art. 28a ust 3. Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku oraz Art. 30 ust 1 Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku, rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta, burmistrza, Zarządu Powiatu nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium.

W przypadku Rady Powiatu, może ona odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym, ponieważ w przeciwieństwie do gmin Zarząd powoływany jest przez samą radę na początku kadencji.

Przed podjęciem uchwały rada zapoznaje się z opinią regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium oraz wysłuchuje wyjaśnień wójta. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta [więcej: TUTAJ]

Rola mieszkańców

Zgodnie z ustawą, w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób, natomiast w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się nie później niż w dniu poprzedzającym Sesję.

Jeśli chodzi o powiat – mieszkaniec, który chciałby zabrać głos również składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte jednak  podpisami: w powiecie do 100 000 mieszkańców – co najmniej 150 osób, a w powiecie powyżej 100 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja.

Czytaj również:

Czarno na białym. Samorządy powiatu lublinieckiego publikują “Raporty o stanie gminy za 2021 rok”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.