Od szumnych zapowiedzi minęły już dwa lata. Co z włączeniem Ziemi Lublinieckiej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii?

Od szumnych zapowiedzi minęły już dwa lata. Co z włączeniem Ziemi Lublinieckiej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii?

Zapowiadany już 2018 roku proces przystąpienia nowych gmin do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii to dla większości mieszkańców powiatu lublinieckiego ważny element wzmacniający ich silny związek ze Śląskiem. Z kolei dla włodarzy poszczególny gmin to dodatkowa szansa na poszerzenie szerokorozumianych możliwości w zakresie rozwoju rodzimych samorządów.

Na terytorialny rozrost Metropolii oczekujemy już jednak dwa lata. Z informacji, które otrzymaliśmy z Biura Prasowego GZM wynika, że nasze gminy wyraziły chęć przystąpienia do GZM lecz nie przekazano jeszcze części złożonych wniosków do zaopiniowania przez Sejmik Województwa Śląskiego i Wojewodę. W jednym przypadku Sejmik wydał nawet opinię negatywną.

Decyzja o ewentualnym rozszerzeniu granic związku metropolitalnego została odsunięta do czasu przyjęcia długoterminowej strategii Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Tylko w taki sposób proces ten może przebiegać w oparciu o kryteria obiektywne. Gminy, które zgłosiły chęć przystąpienia do związku metropolitalnego, zostały o tym poinformowane w maju 2019 roku – przypomina Kamila Rożnowska, rzecznik prasowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, odpowiadając na nasze zapytanie dotyczące aktualnych procedur ukierunkowanych na włączenie gmin powiatu lublinieckiego do GZM.

Kamila Rożnowska podkreśla przy tym, że prace nad opracowaniem strategii uzależnione były z kolei od wprowadzenia… rządowych zmian ustawowych w kontekście przyjęcia Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Chodzi o zmiany w ustawach o prowadzeniu polityki rozwoju i innych ustaw z nią powiązanych. Rzecznik GZM zaznacza, że nowe przepisy prawa mają zasadniczy wpływ na przedefiniowanie roli GZM w tym procesie oraz na kształt przyszłej strategii GZM do 2027 roku, z perspektywą do 2035 roku.

Przepisy zaczęły obowiązywać dopiero od listopada 2020 roku. Wprowadzone zmiany zintegrowały planowanie strategiczne z przestrzennym, a także uszczegółowiły kwestie trybu i zakresu opracowania dokumentu strategicznego. Wskazują m.in. na konieczność przygotowania “diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów funkcjonalnych”.

W związku z wejściem w życie wspomnianych nowelizacji ustaw, rozpoczynają się intensywne prace nad strategią GZM – zapowiada Kamila Rożnowska. W ich ramach wyznaczone zostaną tzw. obszary funkcjonalne, a także ma zostać wskazany optymalny zasięg GZM (tzw. delimitacja granic związku metropolitalnego) – Liczymy, iż zobrazuje to faktyczny zasięg obszaru metropolitalnego, niezależny od jego administracyjnego wyznaczenia z chwilą powołania GZM w 2018 roku – pisze rzecznik.

W tym procesie konieczne jest również zakończenie integracji pomiędzy dotychczasowymi gminami członkowskimi i zrealizowanie podstawowego celu, jakim jest uzyskanie efektu synergii – oznaczającego taki proces współdziałania dwóch albo większej ilości czynników aby uzyskać efekt łącznej interakcji a nie efekt ich pojedynczego działania. Ewentualne zmiany obszaru i granic związku metropolitalnego, w których mogłoby dojść do akcesji nowych gmin, muszą być zatem związane z toczącymi się niezależnie procesami metropolizacji regionu.

Jesteśmy świadomi oczekiwań gmin, które złożyły wniosek o włączenie do GZM. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że w interesie obecnych i przyszłych członków Metropolii leży przeprowadzenie tego ewentualnego procesu w sposób racjonalny i zobiektywizowany – podkreśla Kamila Rożnowska, dodając, że wnioski o włączenie do GZM zostało złożonych przez 15 gmin, w tym przez 8 gmin z obszaru powiatu lublinieckiego.

Obecnie Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – pierwsza metropolia w Polsce, która realizację ustawowych zadań rozpoczęła 1 stycznia 2018 roku – liczy sobie 41 miast i gmin o łącznej powierzchni 2,5 tys. km2, w których zamieszkuje 2,3 mln mieszkańców, działa około 240 tys. firm i przedsiębiorstw, wytwarzających ok. 8 proc. polskiego PKB.

Więcej na temat GZM: TUTAJ

Zdjęcie: gov.pl

  1. Może powiat Lubliniecki wszedłby do województwa Opolskiego ? Widzę wiele plusów dodatnich 🙂

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.