Znamy wyniki konkursu ofert w ramach Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 roku

Znamy wyniki konkursu ofert w ramach Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 roku

W związku z uchwałą Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi, na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego opublikowano wyniki I otwartego konkursu ofert złożonych w ramach Programu w 2021 roku.

Dofinansowanie dotyczy zadań z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, a także ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Do konkursu wpłynęło w sumie 36 ofert.

LISTA ORGANIZACJI UJĘTYCH W DOFINANSOWANIU: TUTAJ

Burmistrz miasta podpisze umowę z organizacją, która złoży w ciągu 14 dni w Urzędzie Miejskim: aktualny odpis z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, innego rejestru lub ewidencji, STATUT, UPOWAŻNIENIE dla osób, składających ofertę do reprezentowania podmiotu lub inne dokumenty wykazujące umocowanie, jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym podstawę działalności podmiotu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.