Komu więcej – komu mniej? Zobacz projekt budżetu Miasta Lublińca na 2022 rok. Głosowanie już 14 grudnia

Komu więcej – komu mniej? Zobacz projekt budżetu Miasta Lublińca na 2022 rok. Głosowanie już 14 grudnia

Już we wtorek 14 grudnia odbędzie się ostatnia w tym roku, Sesja Rady Miejskiej w Lublińcu. Najważniejszym punktem obrad wydają się dyskusja oraz głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu miasta na 2022 rok.

Projekt nowego budżetu opublikowano już w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. Z dokumentacji wynika, że zaplanowane na przyszły rok dochody Lublińca będą niższe o 17 milionów złotych w stosunku do 2021 roku. Dla porównania, w tym roku notowaliśmy wzrost dochodów o 33 miliony względem roku 2020. Podobną proporcję dostrzegamy w wydatkach obejmujących rok 2022 – w porównaniu do bieżącego roku zmniejszą się one o 22 miliony. Deficyt ma wynieść niespełna 12 milionów złotych, a więc o 5,2 mln zł mniej niż w 2021 roku.

Dlaczego w 2022 roku budżet będzie szczuplejszy?

Bardzo ważnym elementem zasilającym miejski skarbiec są subwencje i dotacje zewnętrzne. Między innymi dlatego ogromną różnicę zaobserwujemy w przyszłorocznej kwocie przeznaczonej na przykład na Gospodarkę Komunalną i Ochronę Środowiska. Zmniejszy się ona o ponad 13 milionów złotych, ponieważ w 2022 roku dobiegnie końca modernizacja lublinieckiej oczyszczalni ścieków. Przetarg na wykonanie inwestycji wartej prawie 50 mln rozstrzygnięto w lipcu 2019. Lata 2020 oraz 2021 wymagały zatem większej ilości zabezpieczonych środków niż mniejsza końcowa kwota pozostawiona na 2022 rok.

Innym przykładem wyraźnego obniżenia dochodów opartych na środkach zewnętrznych będą świadczenia wychowawcze w rodzinie. Miasto przeznaczy na nie ponad 10 milionów, podczas gdy w tym roku były to 24 miliony złotych. Takie cięcie nie wynika z kaprysów władzy lecz, jak czytamy w uzasadnieniu – Z uwagi na (…) zmianę podmiotu odpowiedzialnego za wypłacanie świadczenia 500 plus – W myśl październikowej nowelizacji ustawy, w przyszłym roku pieniądze te wypłacać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Spowoduje to odpływ środków zagwarantowanych na 500 plus, którymi dotychczas dysponowało Miasto.

*     *     *

Odwrotny kierunek towarzyszyć będzie np. środkom przeznaczonym na działalność Straży Miejskiej – wzrosną one w porównaniu do 2021 roku m.in. dlatego, że Miasto zamierza przekształcić pusty budynek położony naprzeciw Dworca PKP na nową siedzibę Straży za kwotę 100 tys. złotych. W uzasadnieniu do projektu uchwały wspomniano także o modernizacji budynku Urzędu Miejskiego (40 tysięcy).

Najważniejszym źródłem dochodów własnych Miasta jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatki i opłaty lokalne, a w szczególności podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, który na 2022 rok został zaplanowany w kwocie 16.920.000,00 – co stanowi 14,26 % planowanych dochodów ogółem – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały. Na 2022 rok założono wzrost podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2021 o 3,36%.

*     *     *

W oparciu o podobne mechanizmy, w zaplanowanych na 2022 rok dochodach budżetu Lublińca w łącznej kwocie 118.666.550,00 struktura poszczególnych grup
dochodów przedstawia się następująco:

 • podatki i opłaty lokalne – 24,75%
 • udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 21,91%
 • udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1,73%
 • subwencja oświatowa – 18,53%
 • dotacje i inne środki na zadania bieżące – 19,76%
 • pozostałe dochody bieżące – 2,64%
 • dochody majątkowe – 10,68%

Wysokość dochodów, uzależniona m.in. od wspomnianych źródeł zewnętrznych sprawi, że ogółem wydatki ujęte w projekcie budżetu na 2022 rok zmaleją o 14,46%. Struktura poszczególnych grup wydatków ujętych w projekcie budżetu na rok 2022 przedstawia się następująco:

 • dotacje na zadania bieżące – 11,75%
 • wydatki na obsługę długu – 0,75 %
 • świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14,95 %
 • wydatki bieżące na programy fin. z udziałem środków unijnych – 0,20%
 • wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 33,19%
 • wydatki na zadania statutowe –18,69 %
 • wydatki majątkowe – 20,47%

Źródłem pokrycia planowany deficytu w kwocie 11.967.646,00 zł będą środki pochodzące z:

 • zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 6.047.280,15 zł,
 • wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 3.643.307,98 zł,
 • wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.500.000,00 zł,
 • niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

W projekcie budżetu Miasta na 2022 rok wyodrębniono rezerwy w łącznej kwocie – 1.500.000,00

Całościowy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem: TUTAJ [pdf]

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiczną, 9 grudnia Przewodniczący Rady Miejskiej w Lublińcu Gabriel Podbioł poinformował o zmianie trybu organizacji Sesji. Początkowo miała ona odbyć się w Lubitece, jednak radni będą obradować w trybie zdalnym. Link do transmisji na żywo: TUTAJ 

 1. Kiedy odbędzie się relacja ze spotkania na szczycie, czyli wizyty Prezydentów największych poLskich miast w Lublińcu?
  Odbyło się ono w piatek, a do tej pory nie ma relacji.
  To wielki sukces Lublinca i Pani vice-burmistrz, ze w naszym pięknym mieście organizuje się tak doniosłe wydarzenia.
  Prosimy o reportaż i foto relacje z tego doniosłego wydarzenia.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.