Nowe spojrzenie na temat przemocy domowej. Ważne szkolenie w Lubitece – zmiany w ustawie

Nowe spojrzenie na temat przemocy domowej. Ważne szkolenie w Lubitece – zmiany w ustawie

W „LUBITECE” odbyło się seminarium szkoleniowe pt. „Rozwiązywanie problemu przemocy domowej w świetle nowelizacji ustawy o przeciwdziałania przemocy domowej – praca grup diagnostyczno – pomocowych, oddziaływania wobec osób stosujących przemoc”.

Organizatorem spotkania był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu współpracujący z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szkolenie zorganizowane zostało w związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, która do dnia 22 czerwca 2023 r. funkcjonowała jako ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W szkoleniu uczestniczyli pracownicy instytucji zajmujących się procedurą „Niebieskie Karty”, w szczególności pracownicy socjalni, asystenci rodzinni Ośrodka, a także funkcjonariusze policji.

Seminarium prowadziła psycholog Liliana Krzywicka, członek Rady Certyfikującej Sekcji Interwencji Kryzysowej PTP i Ogólnopolskiej Rady Ekspertów do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie, certyfikowany Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Tematyka szkolenia choć trudna, została przekazana uczestnikom w praktyczny i przystępny sposób. Prowadząca dzieląc się swoim wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami z problemem przemocy zwróciła uwagę na najważniejsze zmiany wprowadzone w nowelizacji ustawy.

Zmianie uległa dotychczasowa definicja przemocy w rodzinie na przemoc domową, a w jej treści uwzględniono kwestię przemocy ekonomicznej, seksualnej oraz cyberprzemocy. Regulacja dodała również nową definicję osoby doznającej przemocy domowej – rozszerzając tym samym katalog osób doznających przemocy, np. na inne osoby bliskie pozostające obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania (ochrona osób które zakończyły związek, a nadal doznają przemocy domowej ze strony byłego partnera).

Niezwykle ważną zmianą dla ochrony dzieci doznających przemocy domowej, w tym rozpoczęcia procedury „Niebieskie Karty” jest wprowadzony zapis, iż dziecko, które jest świadkiem przemocy domowej uznawane jest za osobę doznającą przemocy domowej.

W tym miejscu prowadząca zwróciła szczególną uwagę na dzieci krzywdzone z powodu alienacji rodzicielskiej w sprawach okołorozwodowych.

Uczestnicy zostali zapoznani z zasadami postępowania wobec osób doznających przemocy domowej i osób stosujących przemoc domową. Wobec tej drugiej kategorii osób ustawodawca wprowadza kilka ważnych działań prowadzących do zaprzestania dalszego krzywdzenia osób, w tym uniemożliwienie osobie stosującej przemoc domową korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania, zakazanie kontaktowania się i zbliżania, a także skierowanie do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym bądź psychologiczno – terapeutycznym.

Takie rozwiązanie ma na celu wykształcenie u osób stosujących przemoc umiejętności samokontroli.

Osoba stosująca przemoc będzie miała obowiązek uczestniczenia w wybranym programie, a za niedopełnienie tego obowiązku przewidziana została kara ograniczenia wolności lub kara grzywny.

Szkolenie było cennym źródłem wiedzy, umożliwiło wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami służb na co dzień pracujących z osobami z problemem przemocy domowej.

Współpraca: Mariola Drapacz [MOPS Lubliniec]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.