Projekt drogi ekspresowej S11 w woj. śląskim na ukończeniu. Znamy kolejne plany i terminy związane z inwestycją

Projekt drogi ekspresowej S11 w woj. śląskim na ukończeniu. Znamy kolejne plany i terminy związane z inwestycją

Według informacji, które uzyskaliśmy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, już na przełomie lipca i sierpnia tego roku zakończy się sporządzanie dokumentacji projektowej związanej z budową drogi ekspresowej S11 w woj. śląskim, w tym na terenie powiatu lublinieckiego. 

Prace projektowe wykonywane w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) oraz Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla S11 w województwie śląskim, na dzień dzisiejszy nie zostały zakończone – poinformował Marek Prusak, starszy specjalista Pionu Dyrektora Oddziału ds. Komunikacji GDDKiA Katowice. Dodał, że po rozpatrzeniu wniosku wykonawcy, w dniu 22 czerwca 2021 roku zawarto aneks terminowy, zgodnie z którym termin na opracowanie dokumentacji projektowej został przesunięty na dzień:

  • do 5.08.2021 r. dla drogi na odcinku od granicy województwa opolskiego/śląskiego do obwodnicy Tarnowskich Gór;
  • do 28.07.2021 r. dla drogi na odcinku obwodnicy Tarnowskich Gór).

Z dalszych informacji wynika, że zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, kompletne opracowanie STEŚ będzie zatwierdzane przez powołany Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) oraz powołaną Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy udziale Centrali GDDKiA w Warszawie.

Wybór preferowanego wariantu przebiegu drogi ekspresowej nastąpi po ocenie analizowanych rozwiązań projektowych pod kątem technicznym, społecznym, ekonomicznym i środowiskowym w oparciu o wykonywaną na etapie STEŚ analizę wielokryterialną. Następnie wskazany wariant preferowany (wraz z pozostałymi wariantami) zostanie ujęty we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ). Docelowy wariant przebiegu drogi S11 w województwie śląskim będzie znany z chwilą wydania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Termin złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzależniony jest od terminu zakończenia prac projektowych oraz przeprowadzenia i zatwierdzenia przedmiotowej dokumentacji przez ZOPI i KOPI. Planowany termin złożenia wniosku do RDOŚ w Katowicach to II kwartał 2022 roku – przewiduje Marek Prusak.

Kolejne etapy przygotowania i realizacji inwestycji uzależnione będą od terminu uzyskania ostatecznej decyzji środowiskowej. I tak:

  • IV kwartał 2022 r. – planowany termin uzyskania decyzji DŚU;
  • I kwartał 2023 r. – planowany termin uzyskania ostateczności DŚU;
  • IV kwartał 2024 r – planowany termin wykonania Koncepcji Programowej;
  • I kwartał 2027 r. – planowany termin wykonania Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
  • II kwartał 2029 r. – planowany termin zakończenia robót budowlanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.