Czarno na białym. Samorządy powiatu lublinieckiego publikują “Raporty o stanie gminy za 2021 rok”

Czarno na białym. Samorządy powiatu lublinieckiego publikują “Raporty o stanie gminy za 2021 rok”

Jak co roku na internetowych stronach urzędowych ukazują się “Raporty o Stanie Gminy” – regulowane zmianami ustawowymi wprowadzonymi na początku 2018 – podsumowujące pracę wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w roku poprzedzającym publikację.

W sporządzanych dokumentacjach władze przedstawiają radom gmin osiągane rezultaty m.in. w zakresie realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady czy wykonania budżetu. Dla mieszkańców jest to cenne źródło wiedzy i możliwość wypracowania opinii o skuteczności władz w danej jednostce. 

Rada gminy (miasta) może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. Co ważne – rozpatruje go podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Przed decydującym głosowaniem, nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której mogą również uczestniczyć mieszkańcy.

Oprócz przytoczonych wyżej elementów raportu, społeczeństwo może zapoznać się również z podstawowymi informacjami i statystykami dotyczącymi swojej gminy, takimi jak: liczba mieszkańców w roku poprzednim (z podziałem na płeć), ilość urodzeń i zgonów, sytuacja w instytucjach podległych gminie, zrealizowane inwestycje czy działalność rady.

Warto zatem poświęcić chwilę i zapoznać się z obszerną bazą informacji zawartą w raportach. Dokumentacje są już dostępne na większości stron internetowych gmin powiatu lublinieckiego. Pozostałe raporty powinny ukazać się tutaj w najbliższym czasie:

Gmina Boronów: TUTAJ

Gmina Ciasna: TUTAJ

Gmina Herby: TUTAJ

Gmina Kochanowice: TUTAJ

Gmina Koszęcin: TUTAJ

Miasto Lubliniec: TUTAJ

Gmina Pawonków: TUTAJ

Gmina Woźniki: TUTAJ

Powiat Lubliniecki (Starostwo): TUTAJ


ART. 28aa USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM z 8 MARCA 1990 ROKU

1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;
2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufani.

10. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.

* W powyższe przepisy dotyczą wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.