Maraton zebrań wiejskich w gminie Herby. Mieszkańcy wybiorą zadania w ramach Funduszu Sołeckiego 2021 [Harmonogram]

Maraton zebrań wiejskich w gminie Herby. Mieszkańcy wybiorą zadania w ramach Funduszu Sołeckiego 2021 [Harmonogram]

Od marca 2009 roku w budżetach gmin wyodrębnia się środki przeznaczone na realizację Funduszu Sołeckiego. Podstawowym celem ustawowego mechanizmu jest możliwość decydowania o przeznaczeniu środków przez samych mieszkańców poszczególnych sołectw.

Wybór zadań odbywa się w trakcie Zebrań Wiejskich, organizowanych najczęściej we wrześniu, kiedy gminy przymierzają się do formowania budżetów na kolejny rok. 

Wniosek dotyczący Funduszu Sołeckiego może złożyć sołtys, Rada Sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Uchwała Zebrania Wiejskiego dotycząca wniosku musi zostać dostarczona wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki.

Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki: służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy oraz być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wnioski zatwierdza Rada Gminy. Wysokość środków uzależniona jest m.in. od liczby mieszkańców w obrębie sołectwa.

Do wyboru zadań w ramach Funduszu przygotowują się sołectwa w gminie Herby. Na oficjalnej stronie Urzędu Gminy opublikowano harmonogram zebrań. Pierwsze spotkania już we wtorek w sołectwach Tanina i Łebki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.