Powiat Lubliniecki: Zmiany w wyborze kształcenia – pisze Maria Banduch.

Powiat Lubliniecki: Zmiany w wyborze kształcenia – pisze Maria Banduch.

Za parę dni absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów uzyskają informację o tym, gdzie podejmą dalsze kształcenie po wakacjach. Analizując ich tegoroczne wybory do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych widać powolne zmiany w tych wyborach.

Obecnie mniej uczniów wybiera licea ogólnokształcące, bardziej technika, których ukończenie daje przygotowanie zawodowe. Rośnie też zainteresowanie szkołą branżową (do niedawna nazywana była szkołą zawodową). Widać to też po liczbie tegorocznych abiturientów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego. W powiecie lublinieckim maturzystów z liceów ogólnokształcących było 172, a z techników – 157 (według danych OKE w Jaworznie).

A jak wyglądają tegoroczne wybory szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w naszym powiecie? Poniższe tabele opracowano na podstawie danych z systemu elektronicznego naboru. Dane dotyczą tylko szkół w powiecie lublinieckim, bo część uczniów wybrała także szkoły w sąsiednich powiatach. Do naszego powiatu raczej bardzo mało uczniów przyjeżdża z sąsiednich powiatów. Z danych ze strony rekrutacji elektronicznej widać wzrost zainteresowania technikami, ale niekoniecznie we wszystkich proponowanych kierunkach. Największym zainteresowaniem cieszy się klasa w zawodzie technik informatyk w ZSOiT przy ul. Ks. Szymały, gdzie na jedno miejsce przypada 2 lub 3 uczniów. Podobnie dużym zainteresowaniem cieszy się zawód technik logistyk. Wśród klas licealnych największą popularnością cieszy się klasa biologiczno-chemiczna w I LO im. A. Mickiewicza oraz klasa menadżerska w II LO przy ul. Ks. Szymały. Bardzo wzrosło zainteresowanie szkołą branżową, w tym klasą wielozawodową zwłaszcza wśród uczniów szkół podstawowych. Pod uwagę były brane liczby chętnych z tzw. pierwszej preferencji, czyli wybór konkretnej klasy i szkoły. W nawiasie podano liczbę chętnych ogółem, czyli takich osób, które są zainteresowane daną szkołą i klasą, ale w dalszej kolejności. Uczniowie mogli wybrać w naszym województwie tylko 3 szkoły, ale w ramach danej szkoły, mogli wybrać tyle klas i profili, ile utworzono w danej szkole, stąd czasami tak duże liczby w nawiasie tzw. chętnych ogółem.

Największym zainteresowaniem cieszy się od lat Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ul. Ks. Szymały, gdzie mieści się II Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum nr 2. Szkoła na szczęście kończy dobudowanie nowego budynku, ale wszyscy chętni tam się nie zmieszczą, czyli szkoła wybierze sobie najlepszych uczniów. W ostatnich latach dzięki temu szkoła uzyskuje bardzo wysokie wyniki na egzaminie maturalnym i zawodowym. Spada zainteresowanie Zespołem Szkół im. A. Mickiewicza przy ul. Sobieskiego, gdzie mieści się największe I Liceum Ogólnokształcące oraz na nowo reaktywowane Technikum nr 1. Wyraźnie wzrosło zainteresowanie Szkołą Branżową przy ul. Klonowej. Szkoda, że nie ma tam wyraźnych specjalizacji zawodowych, tylko utworzono klasę wielozawodową. Mam nadzieję, że władze oświatowe dobrze przeanalizują te dane i w przyszłym roku poszerzą ofertę techników i szkół branżowych, uwzględniając potrzeby miejscowego rynku pracy. A doradcy zawodowi w szkołach podstawowych pomogą młodzieży dokonać dobrych wyborów. Ponieważ załamał się transport publiczny w powiecie, brak sieci autobusów, wielu uczniów tych szkół średnich ma problemy z dojazdem do Lublińca z małych miejscowości. Może warto rozważyć i reaktywować internat dla tej młodzieży, taki jeden wspólny dla wszystkich szkół średnich w mieście.

Tekst: Maria Banduch

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.