Lubliniec: Rada Miejska zagłosuje nad ustanowieniem użytku ekologicznego w Kokotku. Znamy treść projektu uchwały

Lubliniec: Rada Miejska zagłosuje nad ustanowieniem użytku ekologicznego w Kokotku. Znamy treść projektu uchwały

W czwartek 27 maja o godzinie 11:30 rozpocznie się Sesja Rady Miejskiej w Lublińcu. W 37 – punktowym porządku obrad znalazł się punkt poświęcony podjęciu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego “Kompleks stawowy Kokotek I i II”.

W trakcie poprzedniej Sesji zwołanej w dniu 27 kwietnia, lublinieccy samorządowcy pozytywnie rozpatrzyli Petycję złożoną przez mieszkańców. Oddolna inicjatywa społeczna jest wyrazem stanowczego protestu przeciwko trwającej wycince fragmentów lasów zlokalizowanych m.in. w południowej części miasta.

W paragrafie 4 Projektu Uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego “Kompleks stawowy Kokotek I i II” wyszczególniono zakazy, które weszłyby w życie w przypadku przyjęcia przepisów przez Radę Miejską.

Projekt zawiera zakaz:

 • niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
 • wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
  z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub
  naprawą urządzeń wodnych;
 • uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
 • dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej
  gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
 • wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
 • zmiany sposobu użytkowania ziemi;
 • umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych, oraz tarlisk
  i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych
  z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
 • umieszczania tablic reklamowych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r. poz. 55 z późn. zm.) formami ochrony przyrody są między innymi użytki ekologiczne.

Jak podkreśla Uchwałodawca w załączonym uzasadnieniu do projektu, w myśl art. 42 Ustawy, użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Tereny obejmujące “Kompleks stawowy Kokotek I i II” posiadają znaczące walory przyrodnicze, krajobrazowe i estetyczne. Na obszarze tym można spotkać gatunki fauny i flory objęte ochroną ścisłą. Zgodnie z art. 44 ust.1 ww. ustawy ustanowienie użytku ekologicznego następuje w drodze uchwały rady gminy – czytamy w treści Projektu Uchwały.

Głosowanie przewidziano w punkcie 29 czwartkowych obrad.

 • Pełna treść Projektu Uchwały: TUTAJ [pdf]
 • Pozostałe Projekty Uchwał w dniu 27.05.: TUTAJ 
 • Porządek Obrad: TUTAJ [pdf]

Zdjęcie: archiwum “Nasz Kokotek” [Facebook]

Czytaj również:

Dwie strony medalu. Pytamy o korzyści dla nadleśnictwa i samorządów wynikające z WYCINKI DRZEW w rejonie Lublińca

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.